Hvis du selger varer og har et varelager, må du foreta en varetelling ved årsslutt. En økning eller reduksjon i varelageret siden forrige varetelling vil påvirke selskapets resultat og du må derfor regnskapsføre dette.

Gjøre en varetelling

En varetelling innebærer å lage en oversikt over varer på lager. Dette gjør du ved nyttår ved å fysisk telle alle varer du faktisk har på lageret.

  1. Gå på Foretak -> Produkter -> Last ned produkter. Denne listen kan brukes som utgangspunkt for en varetelling (men du kan også lage din egen mal om du foretrekker det). 
  2. Fyll inn antall av de ulike varene pr 31.12. under kolonnen "Varebeholdning." Tallet Fiken tar ut er basert på det som finnes i produktlisten i regnskapet, men dette trenger ikke stemmer med det du faktisk har. Dersom du har varer som ikke er lagt inn i Fiken legger du til flere rader i Excel-dokumentet. 
  3. Du skal føre innkjøpsprisen. Verdien i excel-arket er derimot utsalgsprisen. Dette skyldes at Fiken ikke har noen informasjon om hva innkjøpsprisen er. Men du kan i noen tilfeller regne deg ut til innkjøpsprisen. Si at du gjennomsnittlig ganger opp innkjøpsprisen med 2,5 for å beregne hva du selger en vare for.  Legg da inn 2,5 på "Gjennomsnittlig fortjeneste (ganger innkjøpspris)." Innkjøpsprisen av varelageret ditt regnes dermed ut i den nederste raden "Varebeholdning innpris eks. mva." Det er dette tallet du skal ta med deg videre. 

Økning av varelager

Hvis dette er din første varetelling eller verdien av varelageret er større enn opptellingen i fjor, skal du legge inn en inntekt i regnskapet tilsvarende økningen. Dette registrerer du under Annet -> Fri postering

Merk at det ikke er verdien av varelageret du legger inn, men økningen fra starten av året. Sjekk under Oversikt->Saldobalanse 01.01. i år på post 14XX. Hvis summen der er f.eks 40.000 kr, mens du ved varetellingen faktisk hadde varer for 55.000 kr, skal du legge inn 15.000 kr som økning som vist under:

Som vedlegg/bilag legger du ved Excel-lista.

Reduksjon av varelager

Hvis verdien av varelageret er mindre enn opptellingen i fjor, skal du legge inn en utgift i regnskapet tilsvarende reduksjonen. Dette registrerer du under Annet -> Fri postering.

Merk at det ikke er verdien av varelageret som skal legges inn, men reduksjonen fra starten av året. Sjekk under Oversikt->Saldobalanse 01.01. i år på post 14XX. Dersom summen der er feks 55.000 kr, mens du ved varetellingen faktisk hadde varer for 40.000 kr, skal du legge inn 15.000 kr som reduksjon slik vist under:

Som vedlegg/bilag legger du ved Excel-lista.

Mer informasjon