Periodisering betyr å fordele kostnader/inntekter over tid eller flytte kostnaden/inntekten innad i regnskapet ditt. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en utgift/kjøp på husleie du får seks måneder frem i tid. Da blir det riktig å fordele kostanden over seks måneder i regnskapet ditt. Et annet eksempel kan være en inntekt som du fakturer rett over nyttår, men skulle vært på fjoråret. Da kan du flytte denne inntekten tilbake til fjoråret selv om den har faktura dato for innværende år. 

For å periodisere en inntekt eller en kostnad klikker du deg inn på selve kjøpet (fra Kjøp -> Kjøpsoversikt) eller salget (fra Salg -> Faktura/salgsoversikt) og scroller ned til du ser knappen "Periodisering/fordel kostnad/inntekt over tid":

Periodiseringskonto: Her kommer Fiken med forslag på den kontoen vi mener er best basert på føringen av selve kjøpet/salget som er blitt gjort. 

Start måned: Sett inn datoen i den føreste måneden for periodiseringen. Denne kan du endre til en dato tilbake i tid hvis du skal flytte en kostnad/inntekt bakover eller en dato fremover i tid. 

Antall måneder: Legg inn antall måneder du ønsker å fordele kostanden/inntekten over. Du vil se en oppsummering på startmåned og sluttmåneden for periodiseringen.

Hvis du har en type inntekt eller utgift der periodiseringsknappen ikke er tilgjengelig, kan du se hvordan du gjør manuell periodisering under.

Periodisering av lønn

Lønn skal innrapporteres i A-meldingen den måneden lønnen blir utbetalt, og i Fiken regnskapsføres lønnen samme måned som utbetalingsdato. 

Dermed vil en utbetaling fra bankkontoen i januar 2022 bli regnskapsført i 2022, selv om lønnen er opptjent i desember 2021. Tilsvarende vil lønningen bli rapportert inn på skattemeldingen for den ansatte for 2022. Dette er det ingen mulighet for å endre.

Selv om lønnen for den ansatte må meldes inn den måneden den faktisk blir utbetalt, er det mulig for selskapet å periodisere lønnskostnaden tilbake til desember 2021, når lønnen faktisk er opptjent. 

Eksempel:

 • Du har en lønnsutbetaling på 20 000 kr (minus skatt) i januar 2022.
 • Du ønsker at dette skal periodiseres til desember 2021, slik at dette kommer til fradrag i 2021
 • Gå på Lønn->Lønnsutbetaling og klikk inn inn på den aktuelle lønnsutbetalingen og på "Vis transaksjon"
 • Du får da opp et bilde av transaksjonen som vist her. Det er kun summene på kontoene 5XXX du trenger å periodisere. I dette eksempelet er sum lønnskostnad kr 23 781. 
 • Gå på Annet->Fri postering og legg inn summene fra lønnsutbetalingen der
 • Postering 1: Denne legges inn med dato 31.12.2021, for å føre kostnaden tilbake til 2021. Velg konto 2930:2xxx, ansattkontoen til den ansatte. Har du flere ansatte trykker du på "ny linje" for å legge inn på flere ansatte.
 • Postering 2: Her reverseres posteringen, slik at lønnskostnaden ikke får resultateffekt i 2022. 
 • Bytt kontoene for under Til og Fra for å reversere posteringen. 

Manuell periodisering

Etterskuddsfakturert inntekt

Merk at du i de aller fleste tilfellene må fakturere så snart som mulig etter du har levert en vare eller utført en tjeneste, så det er derfor bare unntaksvis nødvendig å periodisere etterskuddsfakturert inntekt. Hvis du selger tjenester (alt som ikke er fysiske varer) finnes det en del unntak fra denne regelen.

Eksempel:

 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2019.
 • Salget faktureres (og regnskapsføres) i 2020.
 • Inntekten skal derfor periodiseres over fra 2020 til 2019.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger.

Forskuddsfakturert inntekt

Eksempel:

 • Salget er fakturert (og regnskapsført) i 2019.
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2020.
 • Inntekten skal derfor periodiseres over fra 2019 til 2020.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Inntekten ble ført mot konto 3000. Velg tilsvarende konto om du førte salget mot en annen konto. 

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger:

Etterskuddsbetalt kostnad

Eksempel:

 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2019.
 • Kjøpet registreres som et vanlig kjøp i 2020.
 • Kostnaden skal derfor periodiseres over fra 2020 til 2019.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Kostnaden føres som et kjøp mot konto 4300 i 2020.

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger:

Forskuddsbetalt kostnad

Vanlige forskuddsbetalte kostnader er for eksempel husleie, forsikring, leie av utstyr, og leasing av bil. Hvis du har forskuddsbetalt en utgift for en periode som går over årsskiftet er det bare andelen av beløpet som gjelder det neste året som periodiseres (altså ikke hele fakturabeløpet som du har betalt). Hvis du for eksempel har fått en faktura for leie i perioden fra og med oktober til og med mars, behøver du bare å periodisere halve fakturabeløpet.

Eksempel:

 • Kjøpet registreres som et vanlig kjøp i 2019.
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2020.
 • Kostnaden skal derfor periodiseres over fra 2019 til 2020.
 • Eventuell mva på kjøpet skal ikke periodiseres.
 • Kjøpet var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Kostnaden føres som et kjøp mot konto 6300 i 2020. 

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger:

Mer informasjon