Inntekter og utgifter kan i noen tilfeller flyttes over til et annet år enn fakturaen tilsier. Hvis du har en inntekt som er "opptjent" før nyttår, men fakturerer først etter årsskiftet, hører inntekten hjemme før årsskiftet. Derfor må inntekten flyttes slik den havner i riktig år, altså "periodiseres". 

Det samme gjelder hvis du fakturerer på forskudd, eller har kostnader hvor du betaler på forskudd eller etterskudd. I disse tilfellene kommer selve betalingen på ett tidspunkt, men den regnskapsmessige inntekt/kostnaden på et annet.

Det er altså fire tilfeller der det er aktuelt å periodisere:

Etterskuddsfakturert inntekt

Merk at du i de aller fleste tilfellene må fakturere så snart som mulig etter du har levert en vare eller utført en tjeneste, så det er derfor bare unntaksvis nødvendig å periodisere etterskuddsfakturert inntekt. Hvis du selger tjenester (alt som ikke er fysiske varer) finnes det en del unntak fra denne regelen.

Eksempel:

 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2019.
 • Salget faktureres (og regnskapsføres) i 2020.
 • Inntekten skal derfor periodiseres over fra 2020 til 2019.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger.

Forskuddsfakturert inntekt

Eksempel:

 • Salget er fakturert (og regnskapsført) i 2019.
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2020.
 • Inntekten skal derfor periodiseres over fra 2019 til 2020.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Inntekten ble ført mot konto 3000. Velg tilsvarende konto om du førte salget mot en annen konto. 

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger:

Etterskuddsbetalt kostnad

Eksempel:

 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2019.
 • Kjøpet registreres som et vanlig kjøp i 2020.
 • Kostnaden skal derfor periodiseres over fra 2020 til 2019.
 • Eventuell mva på salget skal ikke periodiseres.
 • Salget var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Kostnaden føres som et kjøp mot konto 4300 i 2020.

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger:

Forskuddsbetalt kostnad

Vanlige forskuddsbetalte kostnader er for eksempel husleie, forsikring, leie av utstyr, og leasing av bil. Hvis du har forskuddsbetalt en utgift for en periode som går over årsskiftet er det bare andelen av beløpet som gjelder det neste året som periodiseres (altså ikke hele fakturabeløpet som du har betalt). Hvis du for eksempel har fått en faktura for leie i perioden fra og med oktober til og med mars, behøver du bare å periodisere halve fakturabeløpet.

Eksempel:

 • Kjøpet registreres som et vanlig kjøp i 2019.
 • Tjenestene ble utført/varene levert i 2020.
 • Kostnaden skal derfor periodiseres over fra 2019 til 2020.
 • Eventuell mva på kjøpet skal ikke periodiseres.
 • Kjøpet var på 10.000 kr (pluss 2.500 kr mva).
 • Kostnaden føres som et kjøp mot konto 6300 i 2020. 

Gå til Annet -> Fri postering og legg inn som følger:

Mer informasjon