Gjennom Fikens modul for Næringsoppgaven har du mulighet å levere inn årsregnskapet innen fristen 31. juli. Det er i hovedsak selskapsformene AS, ASA, NUF og stiftelser som skal levere inn årsregnskapet, men andre selskaper kan også bli pliktige til å levere inn dersom man oppnår visse kriterier (for eksempel høy omsetning). Sjekk her om ditt selskap må levere Årsregnskap til Brønnøysundregistrene. 

Gjennom denne hjelpeartikkelen skal vi gjennomgå stegene for å levere inn årsregnskapet direkte fra Fiken til Altinn.

Steg 1: Kobling mot Altinn, årsavslutning og næringsoppgave. 

For å sende inn Årsregnskapet til Brønnøysundregistrene gjennom Altinn følgende være på plass:

  • En kobling mellom Altinn og Fiken. Dette gjør du slik.
  • Du må også fullføre regnskapet for regnskapsåret man skal sende inn for, og avslutte det slik.
  • Selvangivelsen og næringsoppgaven må være levert før årsregnskapet kan sendes inn. Fristen for selvangivelsen er 31.mai. Se mer her.

Steg 2: Lever årsregnskapet i Fiken

Gå til Annet->Årsavslutning i Fiken. Dersom du har avsluttet regnskapsåret og sendt inn Næringsoppgaven via Fiken, vil bildet se ut som bildet under. Klikk da på den blå knappen for "Årsregnskap 2017". 

Steg 3: Fyll inn informasjon vedrørende revisjon og regnskapsføring, konsernforhold og regnskapsprinsipper.

 Dersom selskapet har bestemt seg for å ikke ha revisjon, krysser du ja på det første punktet. Dersom man er revisjonspliktig eller er under tilsyn hos Finanstilsynet, må du velge nei her. For å finne ut om du er revisjonspliktig, se her

Dersom regnskapet er utarbeidet av ditt selskap, og ikke en ekstern autorisert regnskapsfører, skal du velge nei på dette punktet. Dersom du har fått hjelp fra en autorisert regnskapsfører gjennom året til å gjøre deler av regnskapet, skal du velge ja på dette punktet.

Dersom man har ført regnskapet selv, skal du sette nei her (dersom du har fått supporthjelp fra Fiken kvalifiserer ikke dette til å sette ja på punktet her).

Dersom selskapet eier et annet selskap med mer enn 50% eier- og stemmeandel, skal du velge ja her. Dersom ikke, velg nei.

De fleste små selskaper (under 60 million i omsetning og under 30 millioner i eiendeler) velger å regnskapsføre etter forenklede regler. Gjør ditt selskap dette, skal du velge ja her.

De fleste norske foretak regnskapsfører etter "Regnskapsloven sine alminnelige regler". Det er disse reglene hjelpeartiklene til Fiken baserer seg på.

Det er derimot muligheter for å føre etter IFRS dersom man ønsker, og da skal man markere det her. I Norge er det typisk konsernselskaper som regnskapsfører etter IFRS.

Steg 4: Informasjon om den som fyller ut regnskapet, daglig leder, ansatte, styret, forårets resultat og noter.

Fyll inn datoen regnskapet ble bestemt "fastsatt" av styret. Dette er ofte ved generalforsamlingen, eller når eierne av selskapet godkjente at regnskapet var ferdig. Her skal navn til den som har gjennomført regnskapet også fylles inn. E-postadressen til den som ønsker bekreftelse om at årsregnskapet blir godkjent eller ei fylles inn i nederste feltet på dette punktet.

 Her fylles først inn antall ansatte i selskapet fordelt etter kjønn. Deretter krysses det av om man har daglig leder eller ei. Hvis du har daglig leder må du også fylle inn navnet på den daglige lederen. Daglig leder skal så signere notene og årsberetningen, som vises i steg 6. Antall styremedlemmer (fordelt på kjønn) og deres navn skal også fylles inn.

 Her skal du fylle inn resultatet for fjoråret.

 Notene er et dokument som forteller litt mer om hva som ligger bak tallene i regnskapet. Dette er et vedlegg som skal legges ved årsregnskapet og Fiken kommer med et forslag til hvordan notene skal se ut. Her skal du huke av for hvilken informasjon du ønsker å inkludere i notene. Eksempelvis skal kun "varige driftsmidler" og "investeringer i aksjer" hukes av dersom selskapet ditt har slike eiendeler.

Klikk "lagre" og "neste side" for å komme videre til neste steg.

Steg 5: Sjekk regnskapstallene og send til Altinn

 Kontroller at regnskapstallene ser riktige ut. Hvis du har noen kontoer du har opprettet selv i Fiken må du velge hva dette er slik det havner på riktig plass i regnskapet. 

 Hvis du har garanti- eller pantstillelser som ikke fremkommer av regnskapet, må dette skrives inn her. 

 Send inn årsregnskapet til Altinn.