Det er fullt mulig å bruke Fiken for deltakerlignede selskaper som ANS eller DA, men Fiken har ikke helt den samme graden av automatikk ved årsinnleveringer for slike foretak som for AS og ENK. Det er derfor enkelte ting som kan være greit å være oppmerksom på når det gjelder ANS og DA:

Innbetaling av oppstartskapital

Innbetalingen av kapital fra deltakerne (eierne) føres på konto 2000, på samme måte som innskudd av aksjekapital i aksjeselskap. Dette legges vanligvis inn som en del av inngående balanse.

Uttak av eiere

Eierne tar gjerne ut penger fra selskapet på en av disse to forskjellige måtene, eller en kombinasjon:

1. Arbeidsgodtgjørelse

Hvis eierne skal ha betalt etter arbeidsinnsatsen i selskapet regnes det som arbeidsgodtgjørelse. Godtgjørelsen skal ikke rapporteres inn på a-melding eller beregnes arbeidsgiveravgift av, så du bruker ikke lønnsmodulen til dette. Du kan føre utbetalingene på Annet -> Fri postering som i dette eksempelet:

2. Uttak av overskudd

Opptjent overskudd i selskapet kan tas ut av eierne, og fordeles vanligvis etter eierandel. Uttakene føres på Annet -> Fri postering som dette:

For å gjøre utfyllingen av skatteskjemaene lettere, kan du skrive inn navnet til eieren utbetalingen gjelder i tekst-feltet, eller opprett egne uttaks- og arbeidsgodtgjørelseskontoer for hver eier.

Innskudd av eiere

Eierne kan sett inn penger til driftskontoen til foretaket for å dekke feks løpende utgifter. Slike innskudd føres på Annet -> Fri postering som dette:

Beregning av skatt

I deltakerlignende selskaper som ANS og DA skal skatt betales av eierne av foretaket, ikke foretaket selv. Dette skyldes at foretaket ikke juridisk sett er en egen person, som for eksempel et aksjeselskap, men er to eller flere individer som driver næringsvirksomhet sammen.

Skatt betales både av overskuddet og uttakene fra selskapet:

1. Først fordeles overskuddet i selskapet mellom eierne, som betaler skatt av sin andel uavhengig av om penger er tatt ut fra foretakets bankkonto. Arbeidsgodtgjørelse (se under "Uttak av eiere") regnes som en kostnad for selskapet, og reduserer dermed overskuddet som skal fordeles.

2. I tillegg til overskuddet beskattes også uttak fra selskapet. Dette er forskjellig fra enkeltpersonforetak, hvor bare overskuddet beskattes.

Selv om både overskuddet og uttakene beskattes, blir summen på grunn av lavere skattesats ofte sammenlignbar med skatt på lønnsinntekt eller overskudd i enkeltpersonforetak. 

Årsavslutning

Regnskapet i Fiken genereres automatisk basert på alle kjøp og salg som du fortløpende legger inn i programmet. Før en kan levere Næringsoppgaven og Selvangivelsen må man foreta en årsavslutning, hvilket gjøres under Annet -> Årsavslutning. Dette innebærer å disponere årets resultat slik at summen på resultat- og balansekontoer blir nul, og her vil Fiken automatisk foreslå riktig postering. Dette er også en lukking av selve regnskapet og en bekreftelse på at alt er regnskapsført. Alle forhold man vil ha med på regnskapet skal føres før årsavslutningen.

Klikk på "Avslutt regnskapsåret 2019" når alle kontrollpunktene er grønne for å lukke regnskapsåret 2019:

Næringsoppgave og skattemelding (selvangivelse) for foretaket

Fiken støtter dessverre ikke direkte innsendelse av Næringsoppgave 5 for deltakerlignet selskap (ANS og DA). Men Næringsoppgavemodulen gir likevel stor nytte. Du kan velge Næringsoppgave 1 i Fiken (Næringsoppgave 1 og 5 er i realiteten like skjemaer men Altinn behandler de dessverre forskjellig). Fiken gir da en oversikt over hvilke tall som skal på hvilke konto i næringsoppgaven slik at du kan skrive disse rett inn manuelt på Altinn. Du legger da for eksempel beløpet som vises på konto 6991 i Næringsoppgave 1 i Fiken direkte over på konto 6991 i Næringsoppgave 5 på Altinn. Skjemaene er med andre ord nesten helt identiske.


Derfor må du logge deg inn i Altinn for å levere denne inn manuelt.

Hovedskjema: Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap (RF-1215)

Dette er skattemeldingen for selskapet, men regnskapstallene fylles likevel i hovedsak ut på tilleggsskjemaet Næringsoppgave 5 (se nedenfor).

Du finner skjemaet her

Tilleggsskjema 1: Næringsoppgave 5

Skjemaet hvor regnskapstallene fylles ut er "Næringsoppgaven" (Næringsoppgave 5 (RF-1368)). Regnskapstallene vil du finne i Fiken via Oversikt -> Resultatregnskap og Oversikt -> Balanserapport.

Vær obs på at Næringsoppgave 5 er ny fra og med 2018. Se mer om innleveringen hos Skatteetaten her.

Tilleggsskjema 2: Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap (RF-1233) NB! Et skjema per eier.

Du finner skjemaet her.

Dette gjelder for selskap som har under 5 millioner kroner i samlede eiendeler og omsetning, og under 5 årsverk (ansatte). Dersom ditt selskap overstiger dette, er du "årsregnskapspliktig". Dette betyr at man skal levere både Næringsoppgave 2 (RF -1167) og Årsregnskap (rr-0002). Gjelder dette deg, kan du få veiledning på disse linkene: Årsregnskap, Næringsoppgave 2.

Næringsoppgave og selvangivelse for hver enkelt deltaker ("eier")

Skjema til selvangivelsen til hver deltaker

Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap (RF-1221). Her er det hver enkelt eier som skal legge inn tallene selv som da vil fremkomme i eierens selvangivelse. Tallene som skal fylles inn er stort sett de samme som fremkommer av "Tilleggsskjema 2". 

Du finner skjemaet her. 

Dette gjelder for selskap som har under 5 millioner kroner i samlede eiendeler og omsetning, og under 5 årsverk (ansatte). Dersom ditt selskap overstiger dette, er du "årsregnskapspliktig". Dette betyr at man skal levere både Næringsoppgave 2 (RF -1167) og Årsregnskap (rr-0002). Gjelder dette deg, kan du få veiledning på disse linkene: ÅrsregnskapNæringsoppgave 2