Et selskap kan ha mange ulike typer forsikringer. Forsikringer skal noen ganger føres litt annerledes enn vanlige kjøp. Vi tar her en titt på de vanligste forsikringene.

1. Forsikring for ansatte

Det finnes to grupper av forsikringer for ansatte. Forsikringer som er skattepliktige for ansatte, og forsikringer som ikke er skattepliktige for ansatte.

Forsikringer som kun er "til bruk i virksomheten", altså at den kun dekker kun skader som skjer på jobb, er skattefri for den ansatte. Dersom forsikringen også gjelder på fritiden til den ansatte, må denne "fordelsbeskattes". 

Skattefrie forsikringer for ansatte

Yrkesskadeforsikring er den vanligste typen forsikring. Denne har ingen skatteplikt for den ansatte. 

Du registrerer kostnader til yrkesskadeforsikring gjennom Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 5920 Yrkesskadeforsikring. 

Skattepliktige forsikringer for ansatte

Kjøp av gruppelivsforsikring og andre forsikringer som gjelder på den ansattes fritid, må den ansatte skatte av fordelen ved at bedriften kjøper forsikring til den.

Kjøp av slike forsikringer må registreres i to omganger, først selve utgiften for firmaet som kjøp, deretter den ansattes fordel i lønnsmodulen. 

1. Gruppelivsforsikring kan føres som Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 5990 Annen personalkostnad.

2. Under Lønn -> Lønnsutbetaling må du opprette en ny lønnsutbetaling og legge til en "Ny lønnslinje" for den ansatte:

Beløpet bedriften har betalt for forsikringen legger du inn slik bildet under viser: 

2. Bedriftsforsikring

En bedriftsforsikring er en forsikring for bedriften, og ikke de enkelte ansatte. 

Generelle forsikringer

De vanligste typene bedriftsforsikringer er: 

- Innboforsikring

- Ulykkesforsikring

- Ansvarsforsikring

- Avbrudds-/brannforsikringer i bedriften

- Bygningsforsikring

- Butikkforsikring

- Kontorforsikring

Disse kan registreres i Fiken gjennom å legge inn fakturaen under Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 7500 Forsikringspremie.

Forsikring betalt av foretaket for biler og transportmidler. 

Legg inn fakturaen under Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 7041 Forsikring transportmiddel 1. Du skal kun føre dette dersom bilen er registrert på foretaket. Hvis du krever fradrag via kilometergodtgjørelse skal du ikke legge inn forsikringen, men kun bilgodtgjørelsen som beskrevet under:

Periodisering av forsikring

Hvis en forsikringsregning går over flere regnskapsår kan det være aktuelt å periodisere den slik at kostnaden fordeles over årene forsikringen gjelder. Dette er beskrevet under Periodisering.

3. Sykepengeforsikring for eier av enkeltpersonforetak

Tilleggstrygd for sykepenger er en forsikring som eier av enkeltpersonforetak kan kjøpe fra NAV. Forsikringen dekker utbetaling av sykepenger fra første dag, slik som for vanlige ansatte. Kjøpet av forsikringen skal normalt ikke føres i Fiken, men dersom det er betalt fra driftskonto kan det registreres som et vanlig kjøp under Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 2078 — Premie til tilleggstrygd for sykepenger. Du får fradrag for dette direkte på Skattemeldingen (selvangivelsen) ved å legge den inn på den private delen av Skattemeldingen som et fradrag i post 3.2.18 der. En eventuell utbetaling fra en slik forsikring skal heller ikke registreres i Fiken. 

4. Forsikringsutbetaling

Forsikringsutbetaling skal i utgangspunktet føres under Kjøp -> Nytt kjøp mot den utgiftskontoen utbetalingen er ment å dekke. Du setter da bare minus foran beløpet for å markere at det i realiteten er en inntekt.

Dersom det er praktisk umulig å finne rett konto her, kan du legge det inn under Salg -> Registrer annet salg og sette hele utbetalingen mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

Dersom forsikringen er ment å dekke noe som er registrert som en eiendel i foretaket ditt, må du først nedskrive eiendelen, og så legge inn forsikringsutbetalingen under Salg -> Registrer annet salg og sette hele utbetalingen mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

5. Egenandel

Du registerer egenandelen under Kjøp -> Nytt kjøp mot den kontoen forsikringen er ment å dekke. Hvis skaden gjelder for eksempel en gjenstand du har satt på konto 6590, setter du også egenandelen på konto 6590.

Mer informasjon

  • OTP og annen pensjon regnes ikke som forsikring men kan legges inn i Fiken som vist her Pensjon //OTP.