Hvis du har importert varer fra utlandet, legger du dette inn i tre steg i Fiken. Denne artikkelen gjelder ved import av fysiske produkter. Dersom du har kjøpt tjenester i utlandet, kan du lese denne artikkelen: Tjeneste fra utlandet.

Hvis du har mottatt en faktura på kun mva, kan du lese hvordan du legger inn denne i Fiken her: Regning/faktura på kun mva.

1. Registrer kjøpet

Legg inn kjøpet av varen du importerer som vanlig under Kjøp -> Nytt kjøp, men sett mva-koden til "Grunnlag 25%".

Eksempel: Selskapet ditt har kjøpt en datamaskin fra Tyskland via en nettside. Datamaskinen kostet 370 Euro som tilsvarer 3500 kr. Siden det er et kjøp fra utlandet er det ikke norsk mva. på dette kjøpet, men "Grunnlag 25%" brukes for å angi at det er denne mva-satsen varen ville hatt om den var kjøpt i Norge:

2. Legg inn tolldeklarasjonen

I Altinn får du hver måned en oversikt over tollverdien på det du har importert. Denne tollverdien kan avvike litt fra det du har betalt for varene, men du skal bruke denne verdien til å innrapportere det du eventuelt skal du betale i mva.

I de aller fleste tilfeller bruker du verdien du finner under "Statistisk verdi" i Tolldeklarasjonsoversikten fra Altinn. I sjeldne tilfeller hvor det er lagt særavgifter og andre avgifter enn merverdiavgift på varene som importeres, er disse avgiftene oppført under "Avgift" i deklarasjonsoversikten. Dette beløpet legges da sammen med beløpet under "Statistisk verdi", og summen av disse brukes i bokføringen.

Eksempel: Summen på tolldeklarasjonen er 3.399, da det har vært en endring i valutakursen siden kjøpet ble gjort.

Under Annet –> Fri postering, registrer tolldeklarasjonen med samme utgiftskonto som på kjøpet i steg 1 i både Til (debet) og Fra (kreditt), men bruk "Fradragsberettiget innførsel, høy sats" (mva-kode 81) under Til (debet):


Hvis du ikke hadde fått trukket fra mva om varen ble kjøpt i Norge velges "Ikke fradragsberettiget" under Til (debet). Hvis varen har annen mva-sats enn høy velges tilsvarende kode (fradragsberettiget eller ikke fradragsberettiget), men annen sats.

Denne posteringen fører til at kostnaden for selve varen legges til og trekkes fra (siden den er på begge sider), mens kun mva står igjen. Dersom mva kan trekkes fra på varen vil denne også både legges til og trekkes fra slik at effekten blir null, men det skal innrapporteres til Altinn.

Fordi deklarasjonsoversikten bare er en oppsumering hvor hver av tolldeklarasjonene i den aktuelle måneden listes opp, er det anbefalt å også legge ved hver av disse deklarasjonene som bilag til denne posteringen. Hvis du for eksempel har fått fire vareforsendelser fra utlandet i løpet av november, skal du ha mottatt fire tolldeklarasjoner fra transportselskapet, som legges ved som bilag i tillegg til deklarasjonsoversikten fra Altinn.

3. Kontroller mva-oppgaven

Under Oversikt –> MVA kontrollerer du oppgaven. Beløpet du la inn i punkt 1 vil ikke vises. Beløpet du la inn i punkt 2 vil vises på post 9 og 17. Dette vil ikke endre beløp å betale på oppgaven.
For eksempelet over vil mva-meldingen bli slik: 

Mer informasjon