Fiken har forhåndsdefinert de vanligste lønnstypene og trekkene som er aktuelle i et selskap. Under selve lønnsutbetalingen klikker du på Ny lønnslinje på den ansatte og velger fra alternativene. Disse lønnslinjene kan også markeres som faste, slik at de kommer automatisk opp på neste lønnsutbetaling.  Dette gjelder feks Fastlønn, timelønn, elektronisk kommunikasjon og mange flere. Dersom du vil legge til en lønnslinje i Fiken som ikke er forhåndsdefinert kan du gjøre det helt nederst under Lønn -> Lønnstyper og trekk. Velg da først om dette er en lønnstype eller ett trekk. Vi har i artikkelen her samlet de viktigste lønnstyper og trekk som er litt annerledes enn vanlige lønnslinjer- 

Utleggstrekk som er for skatt

Fra 1. januar 2021 skal utleggstrekk (påleggstrekk) for skatt føres på en ny måte som er forskjellig fra alle andre utleggstrekk. Vi har en laget en ny lønnstype "Utleggstrekk til dekning av skatt" du kan velge på lønnsutbelingen der du kan legge inn summen du skal trekke i utleggstrekk for skatt.

Denne legger du da inn sammen med en lønnsutbetaling, slik at utbetalingen til den ansatte blir redusert. Dersom den ansatte feks har en lønn på 30.000 kr, skattetrekk på 10.000 kr så skal hen normalt få en utbetaling på 20.000 kr. Men om du legger inn 5.000 kr i trekk her så vil utbetalingen reduseres til 15.000 kr. (Men lønnen vil fremdeles være 30.000 kr). 

De 5.000 kr skal du da overføre til Skattetrekkskontoen og senere betale fra Skattetrekkskontoen på samme måte som vanlig skattetrekk. 

Dersom du er pålagt å gjøre et utleggstrekk, men ikke faktisk trekker noe i utleggstrekk, feks fordi den ansatte ikke har opptjent noe lønn en måned, må du likevel legge til en lønnslinje for Utleggstrekk men sette den til 0 kr. 

Etter at du har sendt a-meldingen vil betalingsinformasjon vises under Lønn->Betaling av skatt og aga. 

Utleggstrekk som IKKE er for skatt

Utleggstrekk (påleggstrekk) for alle andre ting som som IKKE er for skatt, skal legges inn på en helt annen måte enn utleggstrekk som ER for skatt. 

Dersom en av dine ansatte får trekk i lønn grunnet feks manglende betaling av private fakturaer legges dette inn som et påleggstrekk (utleggstrekk) i Fiken. Velg da først "Opprett nytt trekk":

Legg da inn navn, velg konto og klikk på "Lagre": 

Du kan så legge til nye lønnslinjer på en ansatt direkte under Lønn -> Lønnsutbetaling.

Påleggstrekket vil da vises på selve lønnsutbetalingen:

Når du så senere skal foreta selve utbetalingen til Statens Innkrevingssentral, så registrerer du den under Annet -> Fri postering mot konto "2610 Påleggstrekk".

Sykepenger

Dersom en av dine ansatte er syk men får lønn av selskapet ditt føres dette som vanlig lønn. Når selskapet får pengene refundert fra NAV må dette føres inn i regnskapet.

Sykepenger

  • Sykepenger betalt direkte av NAV til den ansatte legges ikke inn i Fiken.
  • Sykepenger (inkludert egenmelding) betalt direkte av foretaket til den ansatte utbetales på vanlig måte som lønn.
  • Når selskapet får refundert lønnen fra NAV (inntil 6G) legges dette beløpet inn under knappen fradrag i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på en lønnsutbetaling. Gjør dette i samme måned som utbetalingen fra NAV fant sted. Dette gjør at du får registrert et fradrag i arbeidsgiveravgiften.

Selve refusjonen fra NAV legges inn under Annet -> Fri postering mot konto "5800 Refusjon sykepenger".

Fagforeningskontingent

Fiken støtter dessverre ikke innrapportering av fagforeningskontingent via A-meldingen. Fagforeningskontingenten behandles på en særegen måte som ikke fanges opp av de mekanismer som er i løsningen per i dag. Dersom dette viser seg å bli etterspurt vil vi vurdere å utvikle støtte for dette. 

  • Du kan legge inn fagforeningskontingenten ved å gå inn under Lønn -> Lønnstyper og trekk->Opprett nytt trekk, og legge inn fagforening som nytt trekk.

Legg så til fagforeningstrekk som en ny linje på lønnsutbetalingen (Lønn -> Lønnsutbetaling):

Regnskapsføringen blir korrekt. Arbeidsgiveravgiften vil også bli korrekt. Skattetrekket til de ansatte skal derimot bli beregnet ut i fra lønn minus fagforeningskontingent så grunnlaget vil dermed være et lite beløp høyere enn det egentlig skulle vært. 

Du har da to alternativer:

  1. Lage lønnsutbetalinger slik de vises i Fiken. Gitt at dine ansatte feks betaler 1000 kr i året i fagforeningskontingent vil de da få tilbake skatt på grunnlag av 1000 kr.
  2. Legge inn en linje for Ekstra skattetrekk og sette minus foran beløpet for å kompensere for dette. 

Selve fagforeningskontingenten må du rapportere inn som en manuell a-melding direkte på Altinn. Etter at du har laget den første a-meldingen på Altinn kan du neste gang basere meldingen på den forrige og på den måten få et ferdig utkast identisk med det du gjorde forrige gang. For kontingentene der alt er likt fra gang til gang, vil det da være relativt greit å sende inn denne på Altinn.

Lønnstilskudd

Noen ganger kan et selskap få refundert penger fra NAV for lønnstilskudd for de ansatte. Dette legges inn som vist her i Fiken:

1. Lønn betalt direkte av foretaket til den ansatte utbetales på vanlig måte som lønn via Lønn -> Lønnsutbetaling:

2. Selve refusjonen fra NAV legges inn som en fri postering mot konto "5750 Annet lønnstilskudd":

3. Det er forskjellige regler her om det skal trekkes fra arbeidsgiveravgift eller ikke avhengig av hvilket type tilskudd du har fått. 

Hør gjerne med NAV om hva som er praksis i ditt tilfelle. Dersom det skal trekkes fra arbeidsgiveravgift, så kan du gjøre det som vist under her.

Idet du får refundert lønnen fra NAV (inntil 6G) legges dette beløpet inn under knappen fradrag i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på en lønnsutbetaling samme mnd som utbetalingen fra NAV fant sted. Dette gjør at du får registrert et fradrag i arbeidsgiveravgiften.

Forskudd på lønn

1. For å registrere lønnsforskudd brukes lønnstypen "Forskudd på lønn" når du legger til en ny lønnslinje under  Lønn -> Lønnsutbetaling :

Et typisk forskudd vil dermed se slik ut (Klikk eventuelt på pilen oppe til høyre for å få en utvidet visning slik vist under):

Selve forskuddet registreres på vanlig måte gjennom å trykke gjennom veiviseren (inkludert sending til Altinn).

2. Ved den ordinære lønningen reduseres så utbetalingen gjennom å bruke lønnstypen "Tidligere utbetalt forskudd."

Skattefri lønn på maksimum 1.000 kr i året

Ansatte som tjener maksimalt 1.000 kr i løpet av et helt år kan få dette utbetalt uten å måtte skatte. Selv om så lav lønn fritar personen for skattetrekk, må det beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet. Da er det klart lettest i Fiken å legge dette inn som en vanlig ansatt i Fiken. Du må da opprette en ny lønnstype slik at Skattetaten forstår at det ikke skal beregnes skatt av denne lønnen. 1. Gå til Lønn -> Lønnstyperog opprett lønnstypen der:

2. Gå til Lønn -> Lønnsutbetalinger og opprett en ny lønnutbetaling. Legg så til den nyopprettede lønnstypen der.

3. Så legger du til et tillegg på arbeidsgiveravgift på samme summen (1000 kr her), før du sender a-meldingen på vanlig måte.

Mer informasjon

Vi har laget noen korte hjelpeartikler om de vanligste lønnsforholdene: