Vi har flere hjelpeartikler som tar for seg hvordan du bruker lønnsmodulen i Fiken. Du kan der lese mer feks Hvordan du henter skattekort eller Hvordan du oppretter en lønnsutbetaling

I artikkelen her vil vi derimot presentere en rekke forskjellige spørsmål vi får fra kundene våre. Dette kan for eksempel være uvanlige lønnstyper, eller spesielle situasjoner som oppstår litt mer sjeldent. 

1. Hvordan føre utleggstrekk som er for skatt?

Fra 1. januar 2021 skal utleggstrekk (påleggstrekk) for skatt føres på en ny måte som er forskjellig fra alle andre utleggstrekk. Vi har en laget en ny lønnstype "Utleggstrekk til dekning av skatt" du kan velge på lønnsutbelingen der du kan legge inn summen du skal trekke i utleggstrekk for skatt.

Denne legger du da inn sammen med en lønnsutbetaling, slik at utbetalingen til den ansatte blir redusert. Dersom den ansatte feks har en lønn på 30.000 kr, skattetrekk på 10.000 kr så skal hen normalt få en utbetaling på 20.000 kr. Men om du legger inn 5.000 kr i trekk her så vil utbetalingen reduseres til 15.000 kr. (Men lønnen vil fremdeles være 30.000 kr). 

De 5.000 kr skal du da overføre til Skattetrekkskontoen og senere betale fra Skattetrekkskontoen på samme måte som vanlig skattetrekk. 

Dersom du er pålagt å gjøre et utleggstrekk, men ikke faktisk trekker noe i utleggstrekk, feks fordi den ansatte ikke har opptjent noe lønn en måned, må du likevel legge til en lønnslinje for Utleggstrekk men sette den til 0 kr. 

Etter at du har sendt a-meldingen vil betalingsinformasjon vises under Lønn->Betaling av skatt og aga. 

2. Hvordan føre utleggstrekk som IKKE er for skatt?

Utleggstrekk (påleggstrekk) for alle andre ting som som IKKE er for skatt, skal legges inn på en helt annen måte enn utleggstrekk som ER for skatt. 

Dersom en av dine ansatte får trekk i lønn grunnet feks manglende betaling av private fakturaer legges dette inn som et påleggstrekk (utleggstrekk) i Fiken. Velg da først "Opprett nytt trekk":

Legg da inn navn, velg konto og klikk på "Lagre": 

Du kan så legge til nye lønnslinjer på en ansatt direkte under Lønn -> Lønnsutbetaling.

Påleggstrekket vil da vises på selve lønnsutbetalingen:

Når du så senere skal foreta selve utbetalingen til Statens Innkrevingssentral, så registrerer du den under Annet -> Fri postering mot konto "2610 Påleggstrekk".

3. Skal sykepenger føres i regnskapet?

Dersom en av dine ansatte er syk men får lønn av selskapet ditt føres dette som vanlig lønn. Når selskapet får pengene refundert fra NAV må dette føres inn i regnskapet.

Sykepenger

  • Sykepenger betalt direkte av NAV til den ansatte legges ikke inn i Fiken.
  • Sykepenger (inkludert egenmelding) betalt direkte av foretaket til den ansatte utbetales på vanlig måte som lønn.
  • Når selskapet får refundert lønnen fra NAV (inntil 6G) legges dette beløpet inn under knappen fradrag i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på en lønnsutbetaling. Gjør dette i samme måned som utbetalingen fra NAV fant sted. Dette gjør at du får registrert et fradrag i arbeidsgiveravgiften.

Selve refusjonen fra NAV legges inn under Annet -> Fri postering mot konto "5800 Refusjon sykepenger".

4. Hvordan føre fagforeningskontingent?

Fiken støtter dessverre ikke innrapportering av fagforeningskontingent via A-meldingen. Fagforeningskontingenten behandles på en særegen måte som ikke fanges opp av de mekanismer som er i løsningen per i dag. Dersom dette viser seg å bli etterspurt vil vi vurdere å utvikle støtte for dette. 

  • Du kan legge inn fagforeningskontingenten ved å gå inn under Lønn -> Lønnstyper og trekk->Opprett nytt trekk, og legge inn fagforening som nytt trekk.

Legg så til fagforeningstrekk som en ny linje på lønnsutbetalingen (Lønn -> Lønnsutbetaling):

Regnskapsføringen blir korrekt. Arbeidsgiveravgiften vil også bli korrekt. Skattetrekket til de ansatte skal derimot bli beregnet ut i fra lønn minus fagforeningskontingent så grunnlaget vil dermed være et lite beløp høyere enn det egentlig skulle vært. 

Du har da to alternativer:

  1. Lage lønnsutbetalinger slik de vises i Fiken. Gitt at dine ansatte feks betaler 1000 kr i året i fagforeningskontingent vil de da få tilbake skatt på grunnlag av 1000 kr.
  2. Legge inn en linje for Ekstra skattetrekk og sette minus foran beløpet for å kompensere for dette. 

Selve fagforeningskontingenten må du rapportere inn som en manuell a-melding direkte på Altinn. Etter at du har laget den første a-meldingen på Altinn kan du neste gang basere meldingen på den forrige og på den måten få et ferdig utkast identisk med det du gjorde forrige gang. For kontingentene der alt er likt fra gang til gang, vil det da være relativt greit å sende inn denne på Altinn.

5. Jeg har fått lønnstilskudd. Hvordan kan jeg føre det i Fiken?

Noen ganger kan et selskap få refundert penger fra NAV for lønnstilskudd for de ansatte. Dette legges inn som vist her i Fiken:

1. Lønn betalt direkte av foretaket til den ansatte utbetales på vanlig måte som lønn via Lønn -> Lønnsutbetaling:

2. Selve refusjonen fra NAV legges inn som en fri postering mot konto "5750 Annet lønnstilskudd":

3. Det er forskjellige regler her om det skal trekkes fra arbeidsgiveravgift eller ikke avhengig av hvilket type tilskudd du har fått. 

Hør gjerne med NAV om hva som er praksis i ditt tilfelle. Dersom det skal trekkes fra arbeidsgiveravgift, så kan du gjøre det som vist under her.

Idet du får refundert lønnen fra NAV (inntil 6G) legges dette beløpet inn under knappen fradrag i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på en lønnsutbetaling samme mnd som utbetalingen fra NAV fant sted. Dette gjør at du får registrert et fradrag i arbeidsgiveravgiften.

6. Hvordan skal forskudd på lønn føres?

1. For å registrere lønnsforskudd brukes lønnstypen "Forskudd på lønn" når du legger til en ny lønnslinje under  Lønn -> Lønnsutbetaling :

Et typisk forskudd vil dermed se slik ut (Klikk eventuelt på pilen oppe til høyre for å få en utvidet visning slik vist under):

Selve forskuddet registreres på vanlig måte gjennom å trykke gjennom veiviseren (inkludert sending til Altinn).

2. Ved den ordinære lønningen reduseres så utbetalingen gjennom å bruke lønnstypen "Tidligere utbetalt forskudd."

7. Hvordan skal skattefri lønn føres?

Ansatte som tjener maksimalt 1.000 kr i løpet av et helt år kan få dette utbetalt uten å måtte skatte. Selv om så lav lønn fritar personen for skattetrekk, må det beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet.


Lønn under 1.000 kr trenger du ikke å rapportere på den ansatte men legger til et tillegg på arbeidsgiveravgift på samme summen (1000 kr her), før du sender a-meldingen på vanlig måte.


8. Hvordan kan jeg registrere ansatte i Fiken til aa-registeret?

Når du legger inn en ny ansatt i Fiken og så sender en vanlig lønnsutbetaling med a-melding, så vil Fiken automatisk sende denne personen til registrering i aa-registeret. Dersom du ønsker å få personen registrert før neste vanlige lønnsutbetaling, så kan du umiddelbart sende en tom a-melding. Fiken sender da umiddelbart informasjonen til Altinn, men det kan være en dag eller to forsinkelse fra Altinn får informasjonen, til den blir videresendt til aa-registeret. 


9. Hvordan betaler jeg ut lønn til barn under 13 år?

Det er en del spesialregler for lønn til så unge barn. Fiken anbefaler at du avklarer med Skatetaten om i hvor stor grad barn har lov å jobbe i foretaket ditt før de eventuelt begynner å jobbe. Skatteetaten har satt opp et skille på 10.000 kr i året. All lønn under den summen er skattefri og fri for arbeidsgiveravgift. All lønn over 10.000 kr er skattepliktig (med noen minstefradrag hos foreldrene til barnet) og arbeidsgiveravgiftpliktig. Lønn over 10.000 kr føres som helt vanlig lønn. 


Lønn inntil 10.000 kr fører du da mot en lønnstype som du først oppretter under Lønn->Lønnstyper og trekk.

Som du så bruker på fremtidige lønnsutbetalinger og spesifiserer på "Inntjeningsforhold" at det gjelder barn under 13 år.

10. Hvordan betaler jeg ut lønn til en ansatt etter sluttdatoen på arbeidsforholdet?

Dersom en ansatt har siste arbeidsdag i foretaket feks 30. november 2021, så skal denne datoen legges inn på arbeidsforholdet under Lønn->Ansatte. Dersom du så ønsker å gjøre en siste lønnsutbetaling til den ansatte feks 10. desember 2021 så fisker du det slik:

  1. Gå på Lønn->Lønnsutbetaling og start på en lønnsutbetaling som du daterer 30. november og kun for denne ansatte.
  2. Legg til lønnslinjer og send inn a-melding som normalt, men på steg 4. Registrer utbetalinger så velger du dato 10. desember. 


11. Hvordan fører jeg refusjoner fra NAV?

Sykepenger (inkludert egenmelding), foreldrepenger, omsorgspenger osv som er betalt direkte av foretaket til den ansatte utbetales på vanlig måte som lønn. Idet du får refundert dette fra NAV (inntil 6G) legges dette beløpet inn under knappen fradrag i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på en lønnsutbetaling samme måned som utbetalingen fra NAV fant sted. Dette gjør at du får registrert et fradrag i arbeidsgiveravgiften.


Selve refusjonen fra NAV som blir betalt inn til bankkontoen din legger du inn under Annet->Fri postering:(Sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger osv  betalt direkte av NAV til den ansatte føres ikke på noen måte i regnskapet)


12. Hvordan rapporterer jeg lønn på to forskjellige virksomhetsnummer med forskjellig arbeidsgiveravgift?

De aller fleste foretak i Norge har kun ett virksomhetsnummer. Men dersom du for eksempel har kontor i to forskjellige kommuner så kan det være at du også må ha to forskjellige virksomhetsnummer.


Du kan da legge inn begge numrene i Fiken.


1. Legg inn alternativ virksomhetsnummer i lønnsinnstillingene.

2. Gå på den ansatte som jobber på det alternative virksomhetsnummeret og velg det på arbeidsforholdet

3. Lag en Lønnsutbelting med kun denne ene ansatte, 

4. Korriger der til korrekt aga-sats og send inn a-melding.

Du må da fremover lage en lønnsutbetaling for hver av virksomhetene. 
Mer informasjon

Vi har laget noen korte hjelpeartikler om de vanligste lønnsforholdene: