Hvis en eiendel du har registrert i Fiken har hatt en betydelig større nedgang i verdi enn det som er normalt, for eksempel fordi den har blitt skadet eller ødelagt, kan du nedskrive eiendelens verdi. Velg Foretak->Eiendeler, klikk på den aktuelle eiendelen:

Velg "Nedskriv eiendel":

Legg inn dato for nedskrivning og beløpet eiendelen skal skrives ned med. Fiken vil da føre denne summen som en utgift og viser så gjenstående verdi. Legg også inn en kort beskrivelse på hvorfor det er riktig å skrive den ned. Klikk til slutt på "Registrer nedskrivning": 

I tilfeller der eiendelen ikke lenger har noen som helst verdi skal du registrere den som tapt, se i så fall forklaring her: Registrere en eiendel som tapt.

Mer informasjon