Hvis du ønsker å lage en oversikt over forventede inntekter og utgifter for året som kommer, kan det være nyttig å lage et budsjett. Dette finner du i Fiken under Oversikt -> Budsjett.

Fra siden "Budsjettoversikt" kan du se en liste over budsjetter du allerede har opprettet i Fiken, eller opprette et nytt budsjett:

Når du skal lage et nytt budsjett, må du gjøre noen valg:

Detaljer

  • Navn: Hva du vil dette budsjettet skal hete.
  • Prosjekt: Hvis du har prosjektmodulen i Fiken aktivert, kan du velge å budsjettere for dette prosjektet.
  • For år: Hvilket år budsjettet skal gjelde for (dette kan ikke endres etter at du har opprettet budsjettet).
  • Gruppering: Om tallene i budsjettet skal grupperes pr kontonummer eller pr kontogruppe.
  • Perioder: Om du vil budsjettere pr måned, kvartal eller år (dette kan ikke endres etter at du har opprettet budsjettet).

Datagrunnlag

  • Regnskap: Hvilket års regnskapstall skal budsjettet ta utgangspunkt i.
  • Prosjekt: Hvis du har prosjektmodulen i Fiken aktivert, kan du velge å ta utgangspunkt i regnskapstallene for dette prosjektet.
  • Endring av inntekter: Angi prosentvis økning eller nedgang i inntekter.
  • Endring av kostnader: Angi prosentvis økning eller nedgang i inntekter.
  • Med datagrunnlag: Fjern denne avhukingen hvis du ikke ønsker at budsjettet skal ta utgangspunkt i datagrunnlaget.

Når du trykker "Opprett nytt budsjett" blir det laget et forslag til budsjett med utgangspunkt i innstillingene og datagrunnlaget du har valgt:

Du kan navigere mellom celler i budsjettet ved å bruke piltastene, og gjøre de endringene du vil ved å skrive inn tall og trykke "enter".

Hvis du forventer en ny type inntekt eller kostnad som ikke allerede var med i datagrunnlaget, kan du klikke på knappene "Legg til inntektsgruppe" eller "Legg til kostnadsgruppe" til venstre. "Sum inntekter" og "Sum kostnader" vil hele tiden oppdatere seg med dine endringer, tilsvarende med "Sum resultat" nederst:

Trykk "Lagre budsjett" for å lagre budsjettet. Hvis du så klikker på "Budsjettoversikt", får du se en oversikt over alle budsjettene du har laget, med mulighet til å endre eller lagre disse som et Excel-ark:

Når du har laget et budsjett, er det mulig å løpende sammenligne resultatregnskapet med budsjettet under Oversikt -> Resultatregnskap: