En aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjene i et selskap. Alle AS er pliktig til å ha en aksjeeierbok. I tillegg til oversikten over hvem som er eierne, viser også aksjeeierboken i Fiken alle hendelser som har skjedd. En hendelse kan være endring i hvem som eier aksjene (f.eks gjennom kjøp, salg, gave eller arv), stiftelse, eller andre kapitalendringer.

Informasjonen du legger inn i aksjeeierboken i Fiken, danner utgangspunktet for Aksjonærregisteroppgaven som skal leveres på Altinn. Les mer om dette her: Aksjonærregisteroppgaven.

Merk at hendelser som legges inn i aksjeeierboken ikke har effekt på regnskapet. Dersom det er hendelser som fører til endringer i regnskapet må disse også føres i regnskapet i Fiken. 

Opprette aksjeeierbok i Fiken

Du oppretter aksjonærregisterboken i Fiken litt forskjellig, avhengig av om du har et selskap som ble stiftet i år, eller et tidligere etablert selskap. I det sistnevnte tilfellet vil Fiken automatisk kunne hente ut informasjon fra Aksjonærregisteret. Du finner aksjeeierboken under menyvalget Foretak -> Aksjeeierbok:

Nystiftet selskap i år

For nystiftede selskaper må du legge inn eierne manuelt. Klikk "Opprett aksjeeierbok manuelt" for å gjøre dette:

Klikk på knappen "legg til aksjonær", hvor du legger inn navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon på eierne:

Avslutningsvis legger du inn antall aksjer de ulike eierne har før du klikker på "Opprett aksjeeierbok". Antall aksjer til de ulike eierne står i stiftelsesdokumentene som du sendte inn til Brønnøysundregistrene ved stiftelse av selskapet ditt. 

Inngående balanse i Fiken
Aksjekapitalen til selskapet legger du inn via den inngående balansen. Se veiledning her: Inngående balanse for AS (første regnskap).

Tidligere etablert selskap

Hvis selskapet ditt er etablert tidligere (før i år) kan du velge om du vil hente informasjon om fjorårets eiere fra Aksjonærrregisteret, eller om du vil legge dette inn manuelt. Du kan også gå tilbake i tid for å ta utgangspunkt i en aksjeeierbok så langt tilbake som du ønsker, eksempelvis fra stiftelsesdato.

Hent informasjon fra Aksjonærregisteret

Klikk på knappen "Importer aksjeeierbok fra Aksjonærregisteret" som vises i bildet ovenfor. Da vil fjorårets verdier hentes fra det som er rapportert inn om selskapet til Aksjonærregisteret (Brønnøysundregistrene). Klikk deg deretter inn på hver enkelt eier og legg til eventuell informasjon som ikke fylles inn automatisk:

Manuell utfylling

Hvis du ønsker å legge inn all informasjon manuelt, kan du klikke på "Opprett aksjeeierbok manuelt". Du må da velge mellom å legge inn informasjon fra stiftelsesdato eller 31.12 i fjor: 

Klikk på knappen "Legg til aksjonær", hvor du legger inn navn, ID og kontaktinformasjon på eierne.

Avslutningsvis legger du inn antall aksjer de ulike eierne har før du klikker på "Opprett aksjeeierbok:

Inngående balanse i Fiken

Aksjekapitalen til selskapet legger du inn via den inngående balansen. Se veiledning her: Inngående balanse.

Hendelser som du kan registrere i Fiken 

En hendelse vil si at det har vært endringer blant aksjonærene, eller at aksjekapitalen eller antall aksjer har endret seg. Normalt sett er dette relatert til kapitalendringer eller kjøp/salg, gave eller arv, og du kan registrere dette ved å klikke på pilen som vist under:


Kjøp/Salg av aksjer

Kjøp og salg av aksjer er den vanligste hendelsen. Her selger en tidligere aksjonær aksjene sine i selskapet til en ny aksjonær. 

Her må du fylle inn tidspunkt for hendelsen, hvem som selger og hvem som kjøper, hvor mange aksjer som selges, og prisen som blir betalt:

Arv

Du legger inn dette på samme måte som man gjør med et normalt kjøp/salg, men uten beløp. 

På arv skiller man mellom med og uten skattemessig kontinuitet. Skattemessig kontinuitet vil si at mottaker overta givers skatteposisjon. Det blir da ikke regnet gevinst/tap på giver, og mottaker overtar givers inngangsverdi (kostpris). Det er skattemessig kontinuitet som er mest vanlig. Les gjerne mer om skattemessig kontinuitet her.

Gave

Du legger inn dette på samme måte som man gjør med et normalt kjøp/salg, men uten beløp. 

På gave skiller man mellom med og uten skattemessig kontinuitet. Skattemessig kontinuitet vil si at mottaker overta givers skatteposisjon. Det blir da det ikke regnet gevinst/tap på giver, og mottaker overtar givers inngangsverdi (kostpris). Det er skattemessig kontinuitet som er mest vanlig, men dersom gaven gis som et vederlag (som en form for betaling), eller at gaven gis over landegrenser, er det normalt sett uten skattemessig kontinuitet. Les gjerne mer om skattemessig kontinuitet her.

Kapitaløkning med utstedelse av nye aksjer (emisjon)

En måte å øke selskapets aksjekapital på er ved at eierne betaler inn en sum penger, og får tildelt nye aksjer som en kompensasjon for dette. Denne type hendelse kalles "emisjon". NB! For å registrere en endring i aksjekapitalen må dette først registreres i Brønnøysundregistrene før det registreres i aksjeeierboken. Se mer her: Brønnøysundregistrene - Forhøyelse av aksjekapital

I aksjeeierboken finner du muligheten for å registrere kapitaløkning/emisjon ved å klikke på pilen ved siden av "Registrer kjøp/salg", slik bildet under viser. 

Du legger så inn beløpet som er betalt og antall nye aksjer. Fiken beregner hva som blir aksjekapital og eventuell overkurs. Avslutningsvis fordeler du antall nye aksjer per eier. Merk at tidspunktet skal stemme overens med tidspunktet hendelsen ble registrert i Brønnøysundregistrene.

Kapitaløkning med økning av pålydende

En måte å øke selskapets aksjekapital på er ved at eierne betaler inn en sum penger, mot at eksisterende aksjer får en økning i pålydende. NB! For å registrere en endring i aksjekapitalen må dette først registreres i Brønnøysundregistrene før det registreres i aksjeeierboken. Se mer her: Brønnøysundregistrene - Forhøyelse av aksjekapital


For å registrere en kapitaløkning med økning av pålydende, trykker du på pilen ved siden av knappen "kjøp/salg" og velger Kapitaløkning - økning av pålydende. 

Her legger du inn beløpet eierne har skutt inn i selskapet. Fiken vil automatisk beregne hva som blir økning i pålydende basert på antall aksjer som er registrert på selskapet. 

Kapitalnedsettelse - sletting av aksjer 

Et selskap kan redusere aksjekapitalen i selskapet ved å slette aksjer, og betale ut beløpet til aksjonær(ene) eller for å dekke tap som ikke kan dekkes på en annen måte. 

For å registrere en kapitalnedsettelse med sletting av aksjer, trykker du på pilen ved siden av knappen "kjøp/salg" og velger Kapitalnedsettelse - sletting av aksjer. 

1) Legg inn beløpet som utbetales til aksjonærene

2) Legg inn antall aksjer som slettes 

3) Legg inn reduksjon i innbetalt aksjekapital

4) Velg likedelt dersom kapitalnedsettelsen ikke skal endre eierandelen til aksjonærene 

5) Velg Skjevdelt dersom kapitalnedsettelsen skal endre eierandelen til aksjonærene. Fordel antall slettede aksjer per aksjonær 


Mer informasjon

Enkelte hendelser slik som kapitalnedsettelse med reduksjon i pålydende, aksjesplitt, aksjespleis, fusjon eller fisjon støtter vi foreløpig ikke i Fiken, og du må du derfor legge dette inn manuelt på Altinn. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her: Aksjonærregisteroppgaven.