Dersom et aksjeselskap har behov for mer penger kan eierne når som helst betale inn mer. Det finnes flere alternativer for hvordan dette kan gjøres, men det viktigste er at du som eier først tar stilling til om det er et lån til selskapet eller ny aksjekapital. For lån avtales det på forhånd når og hvordan det skal tilbakebetales, mens ved innbetaling av ny aksjekapital er det opp til selskapet å bestemme når det eventuelt skal betales tilbake til eierne.

I Fiken regnskapsføres det i alle tilfeller under Annet->Fri postering mot 1920 Bankkonto.

Lån

Du kan velge mellom kortsiktig og langsiktig lån. Forskjellen mellom disse to kontoene er at et kortsiktig lån skal være tilbakebetalt innen ett år, ellers regnes det som et langsiktig lån. Som med andre lån har selskapet en juridisk forpliktelse til å betale pengene tilbake til eierne som låner ut pengene. Eiere betaler ikke skatt på tilbakebetalingen av lånet, med unntak av på eventuelle renter. Sett opp en låneavtale mellom eieren og selskapet for å bruke som bilag til posteringen.

Kapitalforhøyelse // Innskutt aksjekapital // emisjon

Når det skal opprettes nye aksjer er den anbefalte fremgangsmåten en emisjon, som er en type kapitalforhøyelse.

En emisjon gjøres i tre trinn:

  1. Styret eller generalforsamlingen i selskapet vedtar emisjonen.
  2. Kjøperne av aksjene betaler inn den nye kapitalen til selskapet.
  3. Økningen i aksjekapital som emisjonen medfører meldes inn til Foretaksregisteret.

Når aksjekapitalen økes ved innskudd av penger på bankkonto trengs det ikke revisorbekreftelse. Det er også mulig å gjøre en emisjon uten å sette inn penger på bankkontoen, men ved å heller omgjør gjeld til aksjekapital, men dette krever revisorbekreftelse (selv om foretaket ellers ikke er revisorpliktig).  

De fleste små aksjeselskap starter med 30 000 kr i aksjekapital, men dette kan økes på et senere tidspunkt om selskapet behøver mer penger. Aksjekapital kan ikke tas ut av eierne igjen uten at det sendes inn ny Samordnet registermelding, og aksjekapitalen kan aldri reduseres til mindre enn 30.000 kr.

Økning av aksjekapitalen betyr i de fleste tilfeller at det opprettes nye aksjer i selskapet. Dersom du lager nye aksjer til en verdi av 100.000 kr fører du det mot konto 2000 Aksjekapital som vist her. 

Det er naturlig at verdien av aksjene i selskapet kan ha økt siden oppstarten, så dersom eieren skal betale mer for de nye aksjene enn de opprinnelige fra da selskapet ble startet, kan det betales inn overkurs i tillegg til aksjekapital. Dette føres mot konto 2020 Overkurs. En innbetaling føres da mot begge disse kontoene. F.eks. kan du sette inn 100.000 kr, der 80.000 kr settes mot 2020 Overkurs og 20.000 kr settes mot 2000 Aksjekapital.

Andre muligheter

Vi anbefaler ett av de to alternativene ovenfor i de fleste vanlige tilfeller. Det er mulig å innbetale penger til selskapet som et "uformelt innskudd", som føres på konto 2031 Ikke registrert kapitalforhøyelse, men på grunn av skattereglene anbefaler vi ikke dette. Kort forklart vil dette medføre at om pengene skal betales tilbake til eierne må eierne betale utbytteskatt (31,68 %) på tilbakebetalingen, som en ellers slipper.