Ved hjelp av Næringsoppgavemodulen kan Fiken automatisk sende regnskapet ditt fra Fiken til Altinn, ferdig utfylt knyttet til din private Skattemelding og klart for signering. Du skal ikke gjøre noen endringer på tallene inne på Altinn og trenger egentlig ikke å se så mye på de. Dersom tallene er korrekte i Fiken så vil de bli korrekte på Altinn. Men i denne artikkelen vil vi forklare litt om hva de forskjellige tallene betyr. Artikkelen her tar for seg Næringsoppgave 1 for Enkeltpersonforetak.

1. Hovedregel: Overskudd i Fiken er det du skal skatte av

Under Annet -> Årsavslutning vil Fiken vise et resultat. Hovedregelen er at det er dette resultatet du skal skatte av. Du kan kontrollere resultatet ved å klikke deg inn på resultatregnskapet.

2. Unntak: Grunner til at du likevel ikke skal skatte av resultatet som står i årsavslutningen

I resultatregnskapet ditt finnes de to typer utgifter som vil føre til at du likevel ikke skal skatte av det resultatet som vises i årsavslutningen.

Disse to tingene kan føre til at summen som sendes inn som skattbar inntekt til Altinn vil være forskjellig fra overskuddet ditt i Fiken:

Avskrivninger

For å forklare hvorfor dette fører til en forskjell mellom resultatregnskapet og Næringsoppgaven er det lettest å vise til et eksempel:

1. Du kjøper en eiendel for 140.000 kr i november 2020, og sier at den skal skrives av over fem år. I regnskapet ditt skal den da skrives av med 2.333 kr i måneden (kjøpesummen fordelt på 5 år delt på 12 måneder, såkalt regnskapsmessig avskrivning). Siden du kjøpte denne i november 2020 så er det kun to måneder i 2020 du får fradrag for, så du får da en kostnad på avskrivninger på 4.666 kr i regnskapet for 2020. Neste år vil du da få 27.996 kr i kostnad (2.333 kr ganger 12 måneder).

2. Utregningen på skjemaene til Altinn skal derimot ikke følge prinsippet om regnskapsmessig avskrivning, men skattemessige avskrivning. Skattemessig avskrivning bruker en fast prosent av inngående verdi. Avskrivninger i saldoskjema er en fast prosentsats av inngående verdi. En eiendel på 100 000 avskrives feks med 20% årlig. År 1 vil det da blir avskrevet med 140.000*20%= 28.000, år 2: (140.000-28.000) 112.000 kr*20%= 22.400 osv. Det er altså ikke en fast årlig avskrivning slik regnskapsmessige avskrivninger her.

Det første året vil det da i regnskapet vises som en utgift på 4.666 kr, men på skjemaene til Skatteetaten vil du få 28.000 kr i fradrag. Derfor blir det her en forskjell. Du kan lese mer om dette her: Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

Ikke fradragsberettigede utgifter

Dette er utgifter som selv om de er fullstendig lovlige, ikke reduserer skatten din. Dette er typisk kjøp som er private men betalt fra driftskontoen din. Eller kanskje du hadde både relevante og ikke relevante utgifter på en faktura og derfor har ført noe på en konto uten fradrag. Dette kan også være utgifter som er knyttet til foretaket men ikke er rimelig å kreve fradrag for. F.eks om du spanderer en middag for 300 kr til en potensiell kunde så setter du det på 7350 Representasjon, fradragsberettiget. Dersom du spanderer en middag på 5.000 kr til en kunde så må du sette det på 7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget. Disse 5.000 kr vil da ikke redusere skatten din. Derfor blir det her en forskjell.

3. Personinntekt

Summen her er det du ender opp med å skatte av. Det er denne summen som du skal få over til den private delen av Skattemeldingen.

Den vil ofte være det samme som resultatet ditt i fiken, men kan være forskjellig grunnet avskrivninger og kontoer som ikke gir fradrag (som forklart mer i detalj i punkt 2 i artikkelen her)

4. Summene i Næringsoppgaven i Fiken.

Rett før du sender tallene fra Fiken til Altinn så vil du her kunne se det skattbare overskuddet ditt på postene 9920, 9930 og 9940. Disse summene er identiske med personinntekten vist i punkt 3 i artikkelen her. Men ikke nødvendigvis likt med overskuddet ditt i Fiken (på grunn av avskrivninger og ikke fradragsberettigede kjøp som forklart i punkt 2 i artikkelen her).

5. Tallene på Skattemeldingen på Altinn

Etter at du har sendt tallene fra Fiken til Altinn og logger deg inn på Skattemeldingen din på Altinn så vil du se at Fiken kan ha rettet på fire forskjellige steder:

1. Dette er personinntekten din og er den samme summen som personinntekten din i Fiken som vist i punkt 3 i artikkelen her. Det er denne summen du skal betale pensjonsavgift fra og danner grunnlag for fremtidig pensjon (Skatteetaten beregner dette automatisk) .

2. Dette er næringsinntekten din og er nesten alltid den samme summen som personinntekten din i Fiken som vist i punkt 3 i artikkelen her, men noen spesialregler som sjeldent blir brukt gjør at denne summen kan være forskjellig fra personinntekten. Det er denne summen som danner grunnlag for skatt og trinnskatt (tidligere toppskatt). Dersom foretaket har gått i overskudd så skal de vises sum både på 1 og 2 her. (Det betyr ikke at du vil bli dobbelt beskattet). Dersom foretaket gikk i underskudd så skal det kun vises en sum på 2 og denne summen vil være i minus. 

Disse summene vil du også finne igjen på utkastet inne på Altinn, men her vil de faktisk vises hele tre ganger. Selv om det kan virke litt forvirrende så er det slik Skatteetaten vil ha det. Dette betyr ikke at det vil bli beskattet tre ganger. Det vil kun bli beskattet en gang. 

3. Dette er gjelden som var i foretaket ditt 31.12.2020. Du kan sjekke dette under Oversikt -> Saldobalanse 2020. Her kan vi se at summen består av leverandørgjeld og skyldig mva. for nov/des 2020 som ikke var betalt ved nyttår. 

4. Dette er eiendeler som var i foretaket ditt 31.12.2020. Du kan sjekke dette under Oversikt -> Saldobalanse 2020. Her kan vi se at summen består av inventar, verktøy og en negativ sum på kontanter. Merk at summen på 1920 Bankkontoer ikke tas med her. Dette har allerede blitt rapportert direkte fra banken til den private delen av Skattemeldingen så derfor tar ikke Fiken med det her i tillegg.

6. Tallene i Næringsoppgaven på Altinn

På Næringsoppgaven på Altinn vil du se at Fiken har fylt inn en rekke forskjellige ting. NB! Det er viktig å ikke endre noe her. Dersom du mener noe er feil må du gå tilbake til Fiken og gjøre endringer i grunnlaget for Næringsoppgave. Du kan ikke endre direkte på Altinn, da vil det blir forskjeller mellom det som er ført i regnskapet og det som er levert.

1. Driftsresultat er summen av inntektene og utgiftene rett over og er det samme som personinntekten som vist i steg 3 i artikkelen her. (Denne kan være forskjellig fra Oversikt -> Resultatregnskap grunnet avskrivninger og kjøp ført mot ikke-fradragsberettiget som vist i punkt 2. i artikkelen her).

2. Resultatet er som oftest det samme som 1. Driftsresultat, men kan være litt forskjellig dersom det har vært kapitalinntekter eller kostnader.

3. Sum Eiendeler baserer seg på det som vises på Oversikt -> Saldobalanse på konto 1XXX. Men grunnet avskrivinger kan summen være litt annerledes. Summen på bankkontoen dine er tatt med her (selv om de ikke blir sendt videre til den private delen av Skattemeldingen).

4. Sum skattemessig egenkapital viser eiendeler, inkludert den skattemessige verdien av eiendelene, men ikke summen på bankkontoene dine.

5. Sum gjeld er den samme som vises på den private delen av Skattemeldingen og er all gjeld foretaket var skyldig 31.12.20

6. Sum egenkapital og gjeld er summen av punkt 4 og 5 her. Denne summen skal i utgangspunktet være lik 3. Sum eiendeler, men noen ganger kan det være et lite avvik her. I eksempelet er det f.eks 1 kr i avvik og det er ikke noe problem. 

7. Bruttofortjeneste. Denne summen går på forholdet mellom varekjøp og varesalg og har ikke direkte påvirkning på resultat/skatt som de andre linjene her, men forteller noe om hvor god fortjeneste du hadde på salg i forhold til hvor mye du kjøpte inn varer for.

8. Fordel inntekt. Dette gjør at summen blir sendt fra Næringsoppgaven til den private delen av Skattemeldingen. Når du har sendt inn fra Fiken til Altinn så er alltid denne avhaket. Dersom den ikke er avhaket tyder det på at noe er endret manuelt på Altinn. Da kan du forsøke å sende inn på nytt fra Fiken til Altinn. 

9. Spesifiser. Dette punktet vil veldig ofte gi et rødt utropstegn som på bildet. Du kan bare ignorere denne advarselen. Dette er helt normalt og skyldes at Fiken ikke har tilgang til informasjon om hva du gjorde før du begynte i Fiken. Dette har ingen betydning for skatten. Du fikk ved innsendingen fra Fiken til Altinn informasjon om dette og kan lese mer om det i artikkelen her om du ønsker, men du trenger ikke å endre noe her. 

7. Tall ved signering av Skattemeldingen

Når du starter på signeringen av Skattemeldingen i Altinn, men før du faktisk signerer den så får du opp litt forskjellige tall som kommer fra Fiken. Disse tallene er identiske med de samme tallene som vises etter at du har signert.

1. Sum eiendeler er det samme som Sum eiendeler i Næringsoppgaven, se punkt 3 i avsnittet om Næringsoppgaven.

2. Sum egenkapital og gjeld er det samme som Sum egenkapital og gjeld i Næringsoppgaven, se punkt 6 i avsnittet om Næringsoppgaven.

3. Kontrollsum er det samme som personinntekt, se avsnittet 3 Personinntekt.

4. Beløp overført er det samme som personinntekt, se avsnittet 3 Personinntekt.

5. Årets beregnede personinntekt er det samme som personinntekt, se avsnittet 3 Personinntekt.

6. Annen næring (eller for noen få punktet over om fiske/barnehage) er Næringsinntekten din, dvs summen på punkt 2 i Tallene på Skattemeldingen din. (Disse fire punktene er med andre ord like og skal stå fire ganger. Du blir likevel kun beskattet en gang.)