Fiken har et eget gjeldsregister for å legge inn og holde oversikt over lån foretaket ditt har tatt opp hos noen andre. Dette registeret kan du for eksempel bruke om foretaket har lån i banken eller skylder penger til noen aksjonærer. Dersom noen andre skylder penger til foretaket ditt, så skal dette ikke føres i dette registeret men som vist i artikkelen her. Du kan registrere både opptak av lån og betaling av avdrag og renter i registeret, som du finner i Fiken under Foretak  -> Gjeld.

Inngående balanse

Dersom du har et tidligere etablert foretak og har gjort en overgang til Fiken så må du først legge inn gjelden din som en del av den inngående balansen. Etter at du har gjort det kan du gå til neste punkt "Første gangs bruk" rett under her. 

1. Lån som er registrert tidligere

Gjeld som er registrert tidligere under Annet -> Inngående balanse eller Annet -> Fri postering.

Første gang du går inn på lånesiden under Foretak -> Gjeld foreslår Fiken at lån som du har ført i regnskapet fra før legges inn i gjeldsregisteret. Vær oppmerksom på at når selskapet ditt har et lån vil det vises som et negativt beløp her.

Foreløpig støttes kun langsiktige lån, som vanligvis regnes som lån som skal være ferdig nedbetalt senere enn ett år fra låneopptak. Det vil si lån som er regnskapsført på en av følgende kontoer.

2220 — Gjeld til kredittinstitusjoner

2255 — Gjeld til eiere langsiktig

2260 — Gjeld til selskap i samme konsern langsiktig

2291 — Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere langsiktig

  • Fyll inn et navn og beskrivelse (valgfritt) av lånet. 
  • Lånebeløpet er forhåndsutfylt. Dersom hele summen er ett lån gjør du ikke noe her. Men dersom summen er knyttet til flere lån kan summen reduseres, og senere opprette en ny gjeld for de(t) lånet/lånene. 
  • Som dato under "Overføring" kan du velge dagens dato om alle avdrag frem til i dag er regnskapsført.
  • Huk eventuelt av for om det er gitt pant.
  • Du kan velge å sette forfallsdato. Dette skal da være datoen hele lånet eventuelt er planlagt å skulle bli innfridd. 
  • Vi anbefaler at du laster opp låneavtalen og eventuelt andre lånedokumenter.

Etter du har registrert lånet får du en egen oversiktsside med detaljer rundt dette lånet, inkludert alle inn- og utbetalinger og restsaldo på lånet. 

Avdrag, renter og gebyr

Etter hvert som du betaler ned på lånet kan gå på Foretak -> Gjeld, klikke på lånet og bruke knappen "Registrer betaling" til å registrere nedbetalingene av lånet. Her er det viktig at du skiller mellom hva som er nedbetaling av lånebeløpet (avdrag), og hva som er renter og gebyrer. På noen lån betales det bare rente (og evt. gebyr) underveis, så da fyller du ikke inn noe i feltet for avdrag.

2. Nytt lån (ikke tidligere registrert)

Gjeld som IKKE er registrert tidligere under Annet -> Inngående balanse eller Annet -> Fri postering.

Når du tar opp et nytt lån kan du registrere opptaket av lånet direkte i gjeldsregisteret under Foretak -> Gjeld i Fiken.

Her skriver du inn et navn (og gjerne en beskrivelse) av lånet. Spesielt om selskapet har eller kommer til å ha flere lån er det lurt for oversiktens skyld. Under "Lånt fra" velger du hvem selskapet har lånt penger hos, så fører Fiken lånet på riktig regnskapskonto.

Manuell føring av lån (fri postering)

Hvis du istedenfor å bruke Fikens gjeldsregister heller vil gjøre disse posteringene manuelt under Annet -> Fri postering, ser forklaring under:

Låneopptak

Gå på Annet->Fri postering. Vanligvis "Til" 1920 - Driftskonto og "Fra" 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner. Vi viser her et eksempel med lån tatt opp i en bank og betalt inn på driftskontoen. Dersom lånet for eksempel er fra eiere eller ansatte må du bruke en annen konto. 

Nedbetaling

Nedbetaling av lån kan registreres på Annet -> fri postering. Det er viktig å skille mellom avdrag, gebyr og renter. Avdrag føres "Til" 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner, gebyr "Til" 7770 Bankgebyr og renter "Til" 8151 Rentekostnad banklån. Vi viser her et eksempel på nedbetaling av et banklån fra driftskontoen. Dersom lånet for eksempel er fra eiere eller ansatte må du bruke en annen konto.

Mer informasjon

Se her for hvordan du kan legge inn andre typer gjeld og penger til gode selskapet kan ha: