Bilutgifter kan føres på to forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Du må velge et av disse alternativene, for det er ikke mulig å kreve begge. De aller fleste foretak fører etter det første alternativet.

1. Fradrag per kjørte kilometer

 • Velg dette når du har en privat bil som også brukes av foretaket. Du legger inn antall kjørte kilometer ganget med en fast sats.
 • Utgifter til parkering, bompenger, ferge som kommer i sammenheng med slik kjøring skal registreres som egen kjøp mot konto 7140 Reisekostnad, fradragsberettiget. 

2. Fradrag for faktiske utgifter

 • Velg dette når du har en firmabil. Du legger da inn alle utgifter relatert til bilen, men må skatte av det du eventuelt bruker bilen privat.

1. Fradrag pr kjørte kilometer

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre utgifter for bilen i enkeltpersonforetak, og kalles bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse. Legg inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt med din private bil i jobbsammenheng, og ingen andre utgifter. Antall kjørte kilometere må kunne dokumenteres ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

 • Dato 
 • Fra/til 
 • Antall kilometer

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon når du fører utgiftene i Fiken, det holder at du selv har denne dokumentasjonen.

Du fører kilometergodtgjørelsen ved å gå på Kjøp->Nytt kjøp og velge kontantkjøp mot kostnadskonto "7080 Bruk av privat bil i næring". Under betalingsmåte velger du "Betalt privat / personlig utlegg". 

Satsen for 2018 er 3,50 kr per km. Dette betyr at dersom du for eksempel har kjørt 100 kilometer mellom Oslo og Drammen, så blir regnestykket: 100 kilometer x 3,50 kr = 350 kr. Dette legger du inn i Fiken som vist under:

Du kan maksimalt trekke fra 6000 km per bil per år for et enkeltpersonforetak. Dette betyr at dersom du kjører flere kilometer enn dette i jobbsammenheng, så kan du ikke føre dette som utgifter for ditt foretak.

2. Fradrag for faktiske utgifter

Dette alternativet brukes sjelden, men går ut på å kreve fradrag for alle de faktiske utgiftene du har i forbindelse med en firmabil. Du legger inn utgifter for bil på samme måte som andre utgifter under Kjøp->Nytt kjøp. Her er noen vanlige utgifter og tilhørende kontoer:

 • Bensin/diesel:
  7001 Drivstoff transportmiddel 1 
 • Service/verkstedsutgifter:
  7021 Vedlikehold transportmiddel 1
 • Forsikringer:
  7041 Forsikring transportmiddel 1 
 • Andre kostnader:
  7051 Annen kostnad transportmiddel 1

Hvis du bruker firmabilen til private formål, må du skatte av dette (fordelsbeskatning). Du må derfor innrapportere dette på selvangivelsen, som beskrevet her.

Mer informasjon