Bilutgifter kan føres på to forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Du må velge et av disse alternativene, for det er ikke mulig å kreve begge. 

1. Du kjører under 6.000 km pr år (kilometergodtgjørelse)

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre utgifter for bilen i enkeltpersonforetak, og kalles bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse. Legg inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt i jobbsammenheng, og ingen andre utgifter. Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app. Dokumentasjonen skal inneholde:

  • Dato 
  • Fra/til 
  • Antall kilometer

Du fører kilometergodtgjørelsen ved å gå på Kjøp->Nytt kjøp og velge kontantkjøp mot kostnadskonto "7080 Bruk av privat bil i næring". Under betalingsmåte velger du "Betalt privat / personlig utlegg". Vi anbefaler at du fører dette for hver måned med siste dato i måneden som "fakturadato". Som bilag bruker du dokumentasjonen som viser strekningene du har kjørt.

Satsen for 2020 er 3,50 kr per km. Dette betyr at dersom du for eksempel har kjørt totalt 250 kilometer en måned, så blir regnestykket: 250 kilometer x 3,50 kr = 875 kr. Dette legger du inn i Fiken som vist under:

2. Du kjører over 6.000 km pr år (faktiske utgifter)

I dette tilfellet kan du kreve fradrag for alle de faktiske utgiftene du har i forbindelse med bilen. Du legger inn utgifter for bil på samme måte som andre utgifter under Kjøp->Nytt kjøp. Her er noen vanlige utgifter og tilhørende kontoer:

Hvis du kjører over 6.000 km pr år og i tillegg bruker bilen til private formål, så fører du kostnadene på samme måte. Men den private bruken blir også en fordel som du må skatte av. Denne beskatningen kan du føre under Annet -> Fri postering i Fiken, slik det beskrives mer detaljert her. Merk at beskatningen kan være ganske betydelig. Les også mer her om hvordan beløpet/fordelen beregnes.

Enkelte utgifter kan du føre som faktiske utgifter uavhengig av om du fører kilometergodtgjørelse eller ikke, fordi de regnes som reiseutgifter. Eksempler på dette er utgifter til bompenger og parkering. Disse utgiftene kan du føre som Kjøp -> Nytt kjøp mot konto 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig.

Mer informasjon