Bilutgifter kan føres på forskjellige måter i et enkeltpersonforetak. Klikk på alternativet under som passer for deg:

1. Du som privatperson disponerer en bil og kjører den under 6.000 km pr år i foretaket

Dette er den vanligste måten å regnskapsføre utgifter for bil i enkeltpersonforetak, og kalles bilgodtgjørelse eller kilometergodtgjørelse. Du legger inn et fast kronebeløp per kilometer som blir kjørt i jobbsammenheng og ikke noen faktiske utgifter.

Hva du kan kreve

 • 3,50 kr per km du kjører i næring (for 2020 og 2021). 
 • Dette betyr at dersom du for eksempel har kjørt totalt 100 kilometer en måned, så blir regnestykket: 100 kilometer x 3,50 kr = 350 kr.
 • I tillegg til de 3,50 kr kan du også få 1,00 kr ekstra i tilhengertillegg, passasjertillegg og tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveier. 
 • Bompenger, parkering, ferge eller piggdekkavgift som oppstår på en reise i næring (som du krever 3,50 kr per km for). Som hovedregel får du ikke mva. fradrag på disse utgiftene (selv om det er spesifisert mva. på kvitteringen).
 • Bilen trenger ikke å være eid av deg. Den kan være lånt privat fra andre enn deg, feks fra ektefelle, samboer eller venn. 

Hva du IKKE kan kreve

 • Du kan ikke kreve fradrag for faktisk kostander knyttet til bilen som feks drivstoff, reparasjoner, årsavgift eller forsikring. (Kostnader til reparasjon og egenandel/bonustap på forsikring kan kreves dersom det skyldes noe som skjedde i en ulykke på en kjøretur som er lagt inn i kjøreboken) 
 • Du kan ikke kreve fradrag for reiser til og fra hjem/vanlig jobbsted. 
 • Bilen kan ikke være registrert som en eiendel i foretaket, leid eller leaset. Da må det heller føres som vist i punktene senere i artikkelen.

Kjørebok i Fiken

Kjørebok fra andre steder

 • Dersom du ikke bruker kjøreboken til Fiken kan du bruke kjørebok fra andre systemer, Excel aller fysisk bok. 

 • Du fører da kilometergodtgjørelsen ved å gå på Kjøp -> Nytt kjøp og velge kontantkjøp mot kostnadskonto "7080 Bruk av privat bil i næring". 
 • Under betalingsmåte velger du "Betalt privat / personlig utlegg". 
 • Vi anbefaler at du fører dette for hver måned med siste dato i måneden som "fakturadato". 
 • Som bilag bruker du dokumentasjonen som viser strekningene du har kjørt.
 • Du må kunne dokumentere antall kjørte kilometer ved f.eks en kjørebok, et Excel-ark eller en kjøre-app.
 • Dokumentasjonen skal inneholde:
 • Dato for kjøringen.
 • Hvor du kjørte fra og til.
 • Antall kilometer du kjørte (basert på feks GPS eller Google maps)
 • Navn på passasjerer dersom du krever passasjertillegg


2. Du kjører over 6.000 km pr år

Dersom du kjører mer enn 6.000 km i året kan du ikke kreve bilgodtgjørelse. Da må du i stedet registrere bilen som en eiendel og kreve alle faktiske utgifter på foretaket. Dersom du bruker denne bilen privat så må du som privatperson skatte for dette.

Kjøp av bil fra andre

 • Dersom du kjøper en bil (ny eller brukt) fra noen andre så kan du registrere dette som et kjøp i Fiken og så registrere dette som en eiendel. Fiken vil da gjøre automatiske avskrivninger på denne bilen framover. 
 • Eventuelt lån knyttet til bilen skal ikke registreres inn i Fiken siden dette vil være et privat lån som kommer direkte på den private delen av skattemeldingen. Dersom bilen er betalt med et lån kan kjøpet registreres som "Betalt privat". 

Ta inn bil du allerede eier som eiendel

 • Når foretaket skal ta over bilen fra deg som privatperson må du føre dette som et kjøp mellom deg som privatperson og foretaket ditt, under Kjøp->Nytt kjøp.
 • Kjøp fra privatpersoner bokføres i utgangspunktet på samme måte som kjøp fra bedrifter. Siden prisen her trolig er høyere enn 15.000 kr, så må du registrere dette som en eiendel. Summen her vil alltid være uten mva.
 • Bokføring av et kjøp gjør at man krever et skattefradrag, og det må derfor dokumenteres med et bilag. Du som privatperson må derfor lage en dokumentasjon her, en kjøpsavtale/verdivurdering mellom deg som privatperson og foretaket ditt. Dette kan du sette opp i feks Word, signere og så laste opp til Fiken. Bilaget må inneholde minst samme informasjon som er pålagt for en faktura. Det vil si:
  • Kjøpsdato (datoen når foretaket kjøper denne fra deg som person, ikke datoen du som person kjøpte denne fra noen andre)
  • Selgers navn og adresse
  • Kjøpers navn, samt adresse og organisasjonsnummer
  • Beskrivelse av hva som selges
  • Tidspunkt og sted for overlevering, og
  • Pris og forfallsdato for betaling (NB! Prisen skal da settes til bruktprisverdi per i dag, ikke det du kjøpte den for tidligere en gang. sjekk gjerne finn.no for et utgangspunkt til hva som kan være en rimelig pris. Prisen vil alltid være uten mva.)
 • Du trenger ikke å fysisk overføre denne summen fra deg til foretaket, men kan på kjøpet i foretaket markere med "Betalt privat".
 • Du trenger ikke å omregistrere bilen hos Biltilsynet og den kan gjerne stå registrert samlet på deg og ektefelle, eller kun på ektefelle. (Dersom ektefelle også har et eget enkeltpersonforetak er det viktig at ikke ektefelle også krever noen fradrag for den samme bilen).
 • Eventuelt lån knyttet til bilen skal ikke registreres inn i Fiken siden dette vil være et privat lån som kommer direkte på den private delen av skattemeldingen.

Fortløpende utgifter

Privat beskatning

 • NB! Hvis du i tillegg kjører bilen privat må du skatte av den private bruken. Denne beskatningen kan du føre under Annet -> Fri postering i Fiken. Du må da fjerne en utgift (kreditere) på konto 7099 Privat bruk av Næringsbil, slik det beskrives mer detaljert her. Merk at beskatningen kan være ganske betydelig. Les også mer her om hvordan beløpet/fordelen beregnes.
 • Hovedregelen her er at beskatningen skal være uavhengig av antall kilometer du kjører den privat, men blir en fast månedlig sum.
 • Men det finnes ett unntak for varebiler i klasse 2 (grønne skilter) dersom dere bruker elektronisk kjørebok. Da skal beskatningen være 3,40 kr per kilometer du bruker den privat.

3. Faktiske utgifter til en bil som ikke er registrert som en eiendel i foretaket

Foretaket kan ikke legge inn noen faktiske utgifter til en bil som disponeres av innehaver og ikke re registrert som en eiendel i foretaket.

4. Faktiske utgifter til en bil foretaket leaser

Dersom en bil leases av deg som person skal leasingutgiftene ikke føres i regnskapet på noen måte, men du kan kreve bilgodtgjørelse som vist i punkt 1 i starten av artikkelen.

Dersom bilen leases av foretaket kan alle faktiske utgifter føres i foretaket, men da må du som privatperson skatte av den private bruken. Les mer her om hvordan du fører leasing av bil. 

5. Faktiske utgifter til en bil foretaket leier

Dersom et foretak ikke eier eller leaser en bil og ikke bruker den ansattes bil, så kan foretaket leie en bil fra et utleieselskap. Dette føres da som helt vanlige kjøp mot konto 7140 — Reisekostnad, ikke opplysningspliktig dersom det er bil til persontransport. Dette gjelder også for drivstoff, bompenger og fergeutgifter knyttet til leiebilen. (Dersom bilen leies for å frakte varer kan utgiftene knyttet til den settes på 6440 — Leie transportmidler.) Som hovedregel har du likevel ikke krav på mva. fradrag for utgifter knyttet til bil. (Men det finnes unntaksregler for biler med grønne skilter).

Utgifter til bilkollektiv, nabo-bil og lignende kan i utgangspunktet føres på samme måte som til Hertz og Avis. Dersom du leier en bil på denne måten og betaler 1.000 kr en dag for å bruke den i foretaket, så fører du dette som et vanlig kjøp på 1.000 kr. Men dersom du i tillegg betaler et løpende abonnement som også gir deg privat nytte kan du ikke føre dette abonnementet som en utgift. NB! Vi anbefaler på det sterkeste å først sjekke om forsikringen på slike leieforhold også gjelder for kjøring i Næring. 

Mer informasjon