Aksjeselskap som kjøper aksjer, eller andeler i aksjefond, kan regnskapsføre investeringene slik det beskrives i denne artikkelen. Handel med derivater og andre mer kompliserte finansielle produkter dekkes ikke, men disse regnskapsføres etter samme prinsipper. For selskap som handler med Kryptovaluta har vi en egen hjelpeartikkel.

Enkeltpersonforetak fører vanligvis ikke finansielle investeringer som aksjehandel i regnskapet, men i den private skattemeldingen (selvangivelsen) til eieren.

1. Kjøp av aksjer eller fond

Kjøp av aksjer registrerer du gjennom menyvalget Kjøp -> Nytt kjøp.

Alle kjøp, salg og utbytteutbetalinger må i utgangspunktet regnskapsføres, og det er derfor for de fleste ikke tilstrekkelig å bare føre en sum fra for eksempel en årsoppgave på slutten av året.

Leverandør

Du behøver ikke å legge inn leverandør, og kan velge "Kontantkjøp".

Bilag

Ved et kjøp av børsnoterte aksjer er sluttseddelen fra megleren bilag, og ellers kan du bruke en skriftlig kjøpsavtale eller lignende.

Regnskapskonto

Noen retningslinjer om hvilke kontoer du skal føre kjøpet på er:

 • Generelt føres langsiktige investeringer på en konto i 13xx-serien. Hvis aksjene kjøpes med formål om å eie de i minst ett år regnes det i denne sammenhengen som en langsiktig investering.
 • Kontoer i 18xx-serien brukes ellers når det er en kortsiktig investering, og under ett år regnes vanligvis som kortsiktig. 18xx-serien må også brukes for investeringer i børsnoterte aksjer, selv om det er ment som langsiktige investeringer.
 • Aksjer i norske børsnoterte selskap, eller andeler i norskregistrerte aksjefond, kan føres mot 1811 - Børsnoterte aksjer, norske.
 • Typisk føres europeiske fond, eller børsnoterte aksjer, på konto 1815. Investeringer utenfor Europa føres da på konto 1816. Dersom du er usikker på om et fond er innenfor (1815) eller utenfor (1816) fritaksmetoden så anbefaler vi deg å avklare det med selve fondet, siden dette har stor betydning for skatten til selskapet ditt. Men vi har også mer generell informasjon om dette senere i artikkelen under punktet "Fritaksmodellen."
 • Hvis selskapet ditt eier over halvparten av aksjene i et annet selskap føres aksjene på konto 1301 Aksjer i datterselskap.

For mer hjelp til kontovalg kan du bruke Fikens kontohjelp for å finne riktig konto.

Beløp

Det du har betalt for aksjene, pluss eventuelle honorarer, kurtasje eller andre gebyrer i forbindelse med kjøpet. En kostnadsfører altså ikke slike utgifter separat. Kjøper du for eksempel en aksjepost i et børsnotert norsk selskap for 10 000 kr, og betaler 39 kr i kurtasje, fører du et kjøp med 10 039 kr som beløp på konto 1811.

Betaling

Her er det viktig at du velger bankkontoen du faktisk betalte for kjøpet fra. Se mer om dette under overskriften "Meglerkonto".

Eksempler

Eksempel på kjøp av børsnoterte aksjer for 5.400 kr:

Eksempel på kjøp av aksjer i datterselskap (betyr at du eier over halvparten av alle aksjene):

Eksempel på kjøp av andeler i et fond for 30.000 kr:

2. Kjøp av aksjer i eget foretak

Dersom en aksjonærer i foretaket ditt kjøper aksjer av en annen aksjonær i foretaket ditt, så skal ikke dette registreres i regnskapet. NB! Dette må registreres i aksjonærregisteroppgaven.

Dersom foretaket kjøper aksjer i eget selskap kan dette registreres under Annet -> Fri postering. Debet 2010 Kredit 1920. NB! Hvis aksjene kjøpes til mer enn pålydende føres forskjellen på konto 2050. Pålydende er aksjekapitalen på konto 2000 delt på antall aksjer i selskapet.

3. Verdijustering av aksjer

Dette gjelder kun for børsnoterte (markedsbaserte) aksjer og fond.

Du kan velge om selskapet på slutten av hvert år skal justere verdien av aksjene selskapet eier i regnskapet. Vi anbefaler at dette gjøres, fordi verdien må uansett justeres ned ved en reduksjon av markedsverdien, og det er enklere å forholde seg til at en uansett justerer verdien i regnskapet. I tillegg får du et regnskap som bedre viser de reelle verdiene som selskapet eier.

Verdiøkning

Verdiøkning legger du inn på denne måten under Annet -> Fri postering:

Verdireduksjon

Verdireduksjon kan du legge inn på denne måten under Annet -> Fri postering:

Når aksjene er i et ikke børsnotert selskap er det kun mulig å skrive verdien ned når det er aktuelt, men ikke opp i motsatt tilfelle. Dette gjøres imidlertid bare i sjeldne tilfeller ved et betydelig og varig verdifall. Se mer om dette i Fikens kontohjelp.

4. Salg av aksjer eller fond

Verdivurdering

Før du regnskapsfører salg av aksjer eller fond må du vurdere om det har vært en gevinst eller et tap, og hvor store disse har vært. 

 • Ofte er dette veldig enkelt. Du kjøper feks ti aksjer for til sammen 20.000 kr og selger de samme ti aksjene for 25.000 kr. Da har du hatt en gevinst på 5.000 kr. 
 • Selger du derimot de samme aksjene for 18.000 kr, har du hatt et tap på 2.000 kr. 
 • Men i noen tilfeller kan dette være litt mer komplisert.  La oss si at du kjøpte fondet for 10.000 kr. Så justerte du det til 12.000 kr 31.12.19 og videre til 15.000 kr 31.12.20. Og nå selger du det for 17.000 kr nå i 2021. Da skal du nå ved salget føre 2.000 kr som gevinst.
 • Dersom aksjene blir tapt fordi et foretak du har aksjer i legges ned eller blir slått konkurs (såkalt likvidasjon) så føres dette tilsvarende som salg. Kjøpte du aksjer for feks 15.000 kr og nå ikke får noe som helst så har du hatt et tap på 15.000 kr. Dersom du får utbetalt feks 3.000 kr så fører du denne betalingen mot banken og et tap på 12.000 kr som vist i punktet for Tap.
 • Når aksjene du selger er kjøpt inn på forskjellige tidspunkt skal du ved verdsettelsen av gevinst/tap følge noe som kalles FIFO-prinsippet ("First inn first out"). Du skal begrene verdiendringen ut fra de eldste aksjene du kjøpte. 
  • Dersom du selger 50 aksjer i selskap A og disse 50 aksjene ble kjøp på samme dato, så er det bare å sjekke verdien for de du kjøpte de for og beregne prisen samlet. 
  • La oss si at du derimot selger 50 av 160 aksjer i selskap A for 6 kr stk. Disse aksjene ble kjøpt i tre omganger, 10 aksjer for 3 kr stk, så 100 aksjer for 4 kr stk og til slutt 50 aksjer for 5 kr stk. Du har da solgt de 10 første aksjene (som kostet 3 kr/aksje) og 40 av de neste 100 (som kostet 4 kr/aksje). Gjennomsnittlig anskaffelsespris for disse er 3,80 kr, slik at et salg for 6 kr gir en gevinst på 2,20 kr/aksje.


Gevinst

Salg/realisering av aksjer gjør du under Annet -> Fri postering. Det opprettes da en linje som reduserer balansen og en egen linje for tap/gevinst på resultatet.

Merk at også her blir kontoer avhengig av type aksjer, og kontoene for gevinst og tap som brukes i dette eksempelet (hhv. 8077 og 8177) forutsetter at du solgte aksjer i et norsk selskap.

For en gevinst (solgt for 32.000) vil det se slikt ut:

Tap

For et tap (solgt for 28.000) vil det se slik ut:

5. Utbytte

Utbytteinntekt fra aksjer føres under Annet -> Fri postering. Som til-konto bruker du bankkontoen pengene kom inn på, og fra-kontoen er inntektskonto for utbytte. Konto 8071 brukes for utbytte fra norske selskap hvor du har under 20 % eierandel, og for andre tilfeller enn det kan du finne riktig 80xx-konto her.

6. Fritaksmetoden

Når et aksjeselskap eier aksjer i et annet aksjeselskap gjelder i utgangspunktet fritaksmetoden. Fritaksmetoden går ut på at inntektene selskapet får fra investeringen er helt eller nesten helt skattefri. Dette er annerledes fra når du som privatperson eier aksjer, fordi inntektene fra investeringen da i utgangspunktet må betales skatt av.

De mest vanlige typer inntekt det er snakk om her er utbytte (selskapet du investerte i betaler ut en del av overskuddet til eierne), og gevinst ved salg (du selger aksjene til mer enn du kjøpte de for).

Investeringene fritaksmetoden gjelder for kalles for «innenfor fritaksmetoden», mens unntakene regnes som «utenfor fritaksmetoden»:

Innenfor fritaksmetoden

De fleste investeringer er innenfor fritaksmetoden, som betyr at inntekten er helt eller nesten helt skattefri:

 • Gevinst ved salg av aksjer: Helt skattefritt
 • Utbytte fra aksjer: Skatt på 3 % av inntekten, som vil si at når skattesatsen er 22 % blir det i praksis 0,66 % skatt på utbytte. Hvis selskapet ditt eier minst 90 % av det andre selskapet blir utbytte også helt skattefritt.

Om du selger aksjer med tap betyr fritaksmetoden også at du ikke får trekke fra tapet på skatten.

Investeringer i norskregistrerte fond er også innenfor fritaksmetoden, selv om fondet investerer i utenlandske aksjer.

Utenfor fritaksmetoden

I en del tilfeller kan investeringer være "utenfor fritaksmetoden", for eksempel investeringer i:

 • Børsnoterte selskap utenfor Europa (som Facebook, Microsoft eller Tesla).
 • Selskap i skatteparadis (for eksempel land uten selskapsskatt) utenfor Europa.
 • Norsk selskap hvor utbyttet er så stort at selskapet ikke kan fortsette driften (ulovlig utbytte).
 • Investeringer i enkelte andre typer verdipapirer enn aksjer.

I disse tilfellene må selskapet ditt betale vanlig skatt (22 % i 2019) på disse inntektene, men får også trukket fra eventuelle tap ved salg av aksjer.

Regnskapsføring

De fleste fører inntekter fra aksjeinvesteringer på en konto i 80xx-serien (se avsnittene om salg og utbytte).

Fikens modul for næringsoppgave beregner automatisk riktig skatt for deg når du fører inntekten på en 80xx-konto.

7. Meglerkonto (Nordnet med flere)

Kjøp av børsnoterte aksjer betales typisk fra en egen megler-/bankkonto som du må opprette under Foretak -> Bankkontoer i Fiken, som med vanlige bankkontoer. Om bankkontoen ikke har et standard kontonummer på elleve siffer kan du velge "Utenlandsk/betalingstjeneste" som "Type".

Når du registrerer et kjøp og velger "Betalt fra", må du passe på å velge denne kontoen i kjøpsregistreringen. Det er også viktig at alle overføringer til og fra kontoen føres under Annet -> Kontooverføring.

Dersom det er knyttet fondsavgifter til disse så kan dette føres under Annet -> Fri postering:

 • Refundert fondsavgift: Debet 1960 Bankkontoen Kredit 8079 Annen finansinntekt
 • Plattformavgift: Debet 8179 Annen finanskostnad Kredit 1960 Bankkontoen