Beregning og betaling av skatt for et AS går i tre omganger gjennom året: Før og ved årsavslutning, samt det endelige oppgjøret. Hva du skal gjøre i hvert enkelt tilfelle er beskrevet under. 

1. Skatt før årsavslutning (forskuddsskatt)

Selskapet får forskuddsskatt på 80.000 kroner tilsendt via Altinn. Dette betales i to omganger a 40.000 kroner. 

Dette gjøres via Annet → Forskuddskatt.

Som bilag til hver av disse betalingene legges kravet om forskuddsskatt mottatt gjennom Altinn.

Regnskapet ser nå slik ut:

Konto
Beløp
Forklaring
1920
-80.000
Beløp betalt i forskuddsskatt fra bankkonto.
2540
80.000
Et positivt beløp her betyr at selskapet har til gode 80 000. Dette skyldes at det er noe som er betalt på forhånd og at utgiften dermed ikke er opprettet / oppstått enda. Dette er samme prinsipp som man forhåndsbetaler en vare - da vil leverandør i en perioden regnskapsmessig skylde deg penger.

2. Skatt ved årsavslutning (beregnet skatt)

I forbindelse med årsavslutning (http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/forskuddsskatt/Forskuddsskatt--upersonlige-skattytere/) beregner så selskapet selv skatten. For regnskapsåret 2017 er dette 24 % av selskapets overskudd, men prosentsatsen kan variere fra år til år. Du fyller selv inn dette beløpet, men Fiken regnskapsfører det for deg.

Dette gjøres under Annet → Årsavslutning, og i dette tilfellet har selskapet et overskudd på 400.000 kroner som gir en beregnet skatt på 100.000 kroner.

Fiken vil dermed opprette følgende postering i regnskapet:

Den første linjen her sier at det er regnskapsført en utgift i regnskapet (8301) og at dette er ført som gjeld selskapet har (2500). 

Regnskapet ser nå slik ut:

Konto
Beløp
Forklaring
1920
-80 000
Betalt i forskudsskatt.
2500
-100 000
Ikke utlignet skatt har økt selskapets gjeld.
2540
80 000
Dette beløpet er fortsatt "til gode."
8301
100 000
Skattekostnaden som er ført i 2016.

3. Endelig oppgjør (utlignet skatt)

Selskapet får så tilsendt endelig skatteoppgjør på 100.000 kroner. Siden det kun var betalt inn 80.000 kroner får selskapet en regning på 20.000 kroner, samt renter på 500 kroner. 

Dette føres under Annet → Fri postering:

Det vi gjør her er å fjerne linjen selskapet selv har ført i gjeld som ikke utlignet skatt. Av de 100.000 kronene dekkes 80.000 kroner gjennom betalt forskudsskatt, mens de resterende 20.000 dekkes gjennom ny gjeld i form av utlignet skatt. 

Regnskapet ser nå slik ut:

Konto
Beløp
Forklaring
1920
-80 000
Betalt i forskudsskatt fra bankkonto
2510
-20 000
Utlignet skatt selskapet enda ikke har betalt
8301
100 000
Skattekostnaden som er ført i 2016

Selve betalingen på 20.000 kroner, samt de 500 kronene i renter føres da også via Annet → Fri postering:

Som bilag til dette lastes endelig skatteoppgjør mottatt i Altinn.

Regnskapet ser nå slik ut:

Konto
Beløp
Forklaring
1920
-100 500
Betalt 80 000 i forskudsskatt, 20 000 i utlignet skatt og 500 i renter fra bankkonto.
8301
100 000
Skattekostnaden som er ført i 2016.
8140
500
Rentekostnad på skatt som ikke var forskuddsbetalt. Merk at denne er ført på 2017.

Restskatt

I eksempelet over var det samsvar mellom hva selskapet beregnet i ikke utlignet skatt og den endelig utlignede skatten. Dette er selvsagt ikke alltid tilfelle. Under vises et eksempel med følgende forutsetninger:

  • Selskapet har betalt 40.000 kroner i forskudsskatt.
  • Selskapet selv beregnet 30.000 kroner i ikke utlignet skatt.
  • Den endelig utlignete skatte ble på 50.000 kroner, samt 500 kroner i renter.

Prosessen frem til den siste føringen endelig skatt er lik som i eksempelet over, mens denne føres på følgende måte under Annet -> Fri postering:

Selskapets gjeld på 30.000 kroner i ikke utlignet skatt må som i forrige eksempel først gjøres opp. Dette gjøres mot betalt forskuddsskatt. Samtidig føres 20.000 kroner som en kostnad på for lite beregnet skatt - 10.000 kroner av disse dekkes opp av forskuddsskatt, mens de siste 10.000 kronene blir stående som gjeld i regnskapet (Betalbar skatt, utlignet). 

Selve betalingen føres som en fri postering slik:

Det betales her 10.500 kroner i restskatt samt renter; restskatten føres mot gjelden selskapet har i utlignet skatt, mens 500 kroner i renter føres som en kostnad.

Regnskapet ser nå slik ut:

Konto
Beløp
Forklaring
1920
-50.500
Betalt 40.000 kroner i forskuddsskatt, 10.000 kroner utlignet skatt og 500 kroner i renter fra bankkonto.
8301
30.000
Skattekostnaden som er ført i 2016.
8309
20.000
Den ekstra skattekostnaden som følge av for lite beregnet ikke utlignet skatt av selskapet selv. Merk at denne føres på 2017 (året etter) og at man altså ikke korrigerer foregående års regnskap.
8140
500
Rentekostnad på skatt som ikke var forskuddsbetalt. Merk at også denne er ført på 2017.

Skatt til gode

Selskapet kan også beregne for mye skatt og få igjen på skatten. Eksempelet under har følgende forutsetninger:

  • Selskapet har betalt 40.000 kroner i forskudsskatt.
  • Selskapet selv beregnet 50.000 kroner i ikke utlignet skatt.
  • Den endelig utlignete skatte ble på 30.000 kroner, samt 500 kroner i renteinntekt.

Selve skatteoppgjøret føres da slik som en fri postering:

Den ikke utlignede skattegjelden på 50.000 kroner reduseres her mot betalt forskuddsskatt slik at 10.000 kroner gjenstår. Differansen på 20.000 kroner i beregnet kontra endelig skatt føres som en inntekt mot 8309 - disse dekkes med 10.000 kroner mot det selskapet har igjen av beregnet skattgjeld på konto 2500; med 10.000 kroner som et beløp til gode på 2510 - utlignet skatt.

Som et resultat av dette står selskapet igjen med et beløp på 10.000 kroner på denne kontoen som dekkes gjennom tilbakebetaling fra det offentlige. Betalingen av 10.000 kroner til gode på 2510, samt rentene føres da slik:

Regnskapet blir da stående slik:

Konto
Beløp
Forklaring
1920
-29.500
Betalt 40.000 kroner i forskuddsskatt, fått tilbake 10.000 kroner i for mye betalt skatt, samt 500 i renter.
8301
40.000
Skattekostnaden som er ført i 2016
8309
-10.000
Ført som inntekt som følge av for mye beregnet (ikke utlignet skatt) av selskapet selv. Merk at denne føres på 2017 (året etter) og at man altså ikke korrigerer foregående års regnskap.
8040
-500
Renteinntekt på skatt som ikke var for mye forskuddsbetalt. Merk at også denne er ført på 2017.


Mer informasjon

Aksjeselskap (og andre upersonlige selskap som feks NUF) skal betale skatt på samme måte som privatpersoner. Tidslinjen er imidlertid litt annerledes da all betaling og beregning av skatt foregår året etter inntektsåret, i motsetning til for private, der en betaler selve skatten samme året inntekten er oppstått (i form av forskuddstrekk underveis i året).

Selve prosessen med skatt for as gjøres i tre faser:

Punkt
Forklaring
Forskuddsskatt
Skatteetaten beregner en forskuddsskatt med utgangspunkt i det du fikk i endelig skatt sist år. Dersom du for regnskapsåret 2014 fikk en endelig skatt på 50.000 kroner er det dette du skal betale i forskuddsskatt også for 2015. Dette skjer i form av at du får tilsendt en betalingsblankett i januar der halvparten av beløpet forfaller 15 februar og halvparten 15 april. Mer at forskudsskatt her ikke innebærer at du betaler på forksudd før regnskapsåret er omme - den betales året etter "opptjening" men på forskudd i forhold til at Skatteetaten fastsetter skatten på høsten. Side beløpet settes likt som forrige års skatt kan det selvsagt varierer fra det som skal betales. Du kan derfor søke Skatteetaten om å endre dette beløpet (dersom du feks vet at du gikk mer i overskudd dette året enn forrige år). Nærmere informasjon om dette finner du her (http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/forskuddsskatt/Forskuddsskatt--upersonlige-skattytere/).
Beregnet skatt (ikke utlignet)
I forbindelse med avslutning/lukking av regnskap og innsending av selvangivelse / næringsoppgave beregner selskapet selv hvor mye en tror en skal betale i skatt. Dersom du har et overskudd blir dette en kostnad/utgift som legges inn i det regnskapet avsluttes. Merk altså at en ikke "vet" hvor mye en skal betale (og i hvilken grad forskuddsskatten stemmer) før en har gjort denne avslutningen. Dette sendes inn som del av selskapets selvangivelse med frist 31/5 hvert år. Denne skatten betegnes som ikke utlignet skatt fordi det er selskapet selv (og ikke Skattemydighetene) som har beregnet den. Selve prosessen med å avslutte regnskapet er beskrevet her (https://hjelp.fiken.no/support/solutions/articles/13000025869-arsavslutning-for-aksjeselskap-og-nuf).
Tilsendt skatteoppgjør (utlignet skatt)
Etter at selskapet har beregnet skatten sin og sendt den inn vil Skatteetaten beregne endelig skatt. Dette betegnes som utlignet skatt og er den endelige skatten som skal betales. Denne vil kunne avvike både fra det som er betalt i forskudsskatt og hva selskapet selv har beregnet. Eventuell for mye betalt skatt tilbakebetales eller restskatt må betales inn.

En tidslinje for skatten for regnskapsåret 2015 vil dermed blir som følger:

Dato
Forklaring
Høst 2015
Endelig (utlignet skatt) for året 2014 fastsettes av det offentlige som danner utgangspunkt for forskuddsskatt for året 2015.
Januar 2016
Forskuddsskatt: Skatteetaten sender ut beregnet forskuddsskatt.
15. februar 2016
Forskuddsskatt: Frist for betaling av første del forskuddsskatt.
15. april 2016
Forskuddsskatt: Frist for betaling andre del av forskuddsskatt.
31. mai 2016
Ikke utlignet skatt: Frist for å sende inn selskapets selvangivelse der selskapet selv beregner ikke utlignet skatt (dette kan gjøres tidligere også slik at det kommer før betaling av forskuddsskatt).
Høst 2016
Utlignet skatt: Skatteetaten beregner skatten som skal betales. Eventuell restskatt betales / for mye blir tilbakebetalt.
Dette beløpet danner igjen utgangspunkt for neste års forskuddsskatt.

Regnskapskontoer

For selve føringen av skatten er det noen kontoer som er vanlige/sentrale. Disse listes nedenfor, men merk at de også forklares gjennom egne eksempler lenger ned i artikkelen.

Nummer
Navn
Forklaring
2540
Forskuddsskatt, upersonlig skatteyter
Her føres det du betaler i forskuddsskatt.
2500
Betalbar skatt, ikke utlignet
Skattegjelden som selskapet beregner selv som del av selvangivelsen/ikke utlignet skatt.
2510
Betalbar skatt, utlignet
Skattegjelden som det offentlige beregner.
8040
Renteinntekt, skattefri
Dersom du har betalt for mye i forskuddsskatt og får tilbake på skatten får du også renteinntekt. Disse føres på denne kontoen da du i motsetning til andre renteinntekter ikke trenger å skatte av for disse neste år igjen.
8140
Rentekostnad, ikke fradragsberettiget
Dersom du ikke har betalt nok i forskuddsskatt og får restskatt beregnes det også renter som må betales. Disse føres på denne kontoen da de ikke kan "trekkes fra" som utgift på neste års resultat. i motsetning til ordinære bankrenter.
8301
Betalbar skatt
Kostnaden selskapet beregner i forbindelse med ikke utlignet skatt - denne vil altså redusere årets resultat.
8309
Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år på ordinært resultat
Dersom man må betale mer i skatt enn det som er beregnet da en avsluttet regnskapet føres dette som en utgift (eller inntekt dersom en får tilbake) på neste års regnskap. Med andre ord korrigeres ikke det avsluttede regnskapet dersom man har beregnet skatten feil. Dersom en har ført 10.000 kroner på 8301 for 2016, mens den endelige kosten ble 15.000 kroner, føres altså 5.000 kroner på 8309 for regnskapsåret 2017.