Gjeld mellom eier og aksjeselskap kan legger du inn som frie posteringer under Annet -> Fri postering. Merk at det er egne regler for hvor mye gjeld eier kan ha til selskapet, og hvordan gjelden skal rentebelastes.

Lån fra eier til aksjeselskapet

Hvis eier har lånt 50.000 kr til aksjeselskapet og senere skal få dette tilbakebetalt registrerer du dette under Annet -> Fri postering slik:

Lån fra aksjeselskapet til eier

I dette eksempelet har aksjeselskapet har lånt 50.000 kroner til eier, og eier betaler senere tilbake lånet. Da må du først beregne rentesatsen, som du leser om her: Rentenivå ved lån fra selskap til aksjonær. Legg så inn under Annet -> Fri postering:

Postene som vises over forutsetter at dette er en kortsiktig gjeld mellom eier og foretaket. Dersom det derimot er en langsiktig gjeld skal kontiene 1371 Fordringer på eiere og  2255 Gjeld til eiere brukes tilsvarende.

Nye skatteregler fra 2015 gjør at en aksjonær som låner penger fra eget aksjeselskap i utgangspunktet må betale skatt av hele lånet som en en utbytteinntekt. Unntak er lån på under kr 100 000 som tilbakebetales innen 60 dager, typisk ved forskudd på lønn. Det finnes også andre unntak, men disse er kompliserte å forholde seg til.

Mer informasjon